Kryzys związany z COVID-19 grozi zaburzeniem płynności finansowej firm. Eksperci Deloitte wyróżnili czynniki, które mogą ograniczyć wpływ pandemii na finansową stabilność biznesu.

Kiedy gospodarka światowa jest niestabilna, a brak odpowiedniej reakcji na ryzyka wywołane pandemią może zaburzyć funkcjonowanie firmy – zauważa Robert Karczmarczyk, dyrektor w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte.
 
Oto 8 rekomendowanych działań, które mogą złagodzić wpływ epidemii SARS-CoV-2 na finanse przedsiębiorstw:

1. Opracuj awaryjny plan finansowania

Plan zarządzania płynnością finansową powinien być częścią ogólnej strategii zarządzania kryzysowego i ciągłości działania. W tym celu niezbędne jest przyjęcie pełnej perspektywy łańcucha dostaw, ponieważ stosowane metody zarządzania gotówką, płynnością i ryzykiem mogą mieć wpływ nie tylko na wdrażające je przedsiębiorstwa, ale także na ich dostawców i odbiorców.

 

2. Dokonaj przeglądu ekspozycji na ryzyko walutowe, cen towarów i stóp procentowych (ryzyko rynkowe).

Analizę ekspozycji na ryzyko rynkowe należy zacząć od precyzyjnego określenia celu, który chcemy osiągnąć. Rzeczywista ekspozycja na ryzyko rynkowe może odbiegać od wartości widocznych w bilansie oraz w rachunku zysków i strat. Konieczna jest bardziej precyzyjna analiza, która pomoże określić strategiczny cel zarządzania ryzykiem rynkowym (którym może być np. utrzymanie określonej wartości złotowej przychodów ze sprzedaży denominowanej w euro w określonym horyzoncie czasu), czas trwania ekspozycji oraz częstotliwość występowania jej komponentów.

 

3. Sprawdź wiarygodność kredytową kontrahentów.

Trzeba szybko zidentyfikować kontrahentów, którzy mogą wpaść w poważne problemy finansowe. W pierwszej kolejności należy zaktualizować ocenę kredytową kontrahentów i zabezpieczenia oraz dostosować limity kredytu kupieckiego do nowej sytuacji, uwzględniając potencjalny wpływ SARS-CoV-2 na działalność partnerów handlowych. Analizę można wykonać w krótkim czasie, zaś jej efekt szybko przełoży się na korzyści dla płynności przedsiębiorstwa.

 

4. Wykonaj analizę płynności finansowej.

Przeprowadzając analizę warto przygotować nie tylko scenariusz umiarkowany, ale także scenariusze skrajne, pokrywające możliwość wystąpienia zdarzeń mało prawdopodobnych w normalnych warunkach rynkowych. Do przeprowadzenia takiej analizy zazwyczaj wykorzystuje się zaawansowane modele oraz narzędzia statystyczne.

 

5. Przyjrzyj się instrumentom finansowym poprawiającym płynność.

Wykorzystanie instrumentów takich jak faktoring i forfaiting (w przypadku należności) oraz faktoring odwrotny (w przypadku zobowiązań) może przyczynić się do uwolnienia gotówki. Duże grupy kapitałowe mogą dodatkowo zoptymalizować wykorzystanie cash poolingu do lepszego zarządzania płynnością i pozycją walutową.

 

6. Analizuj sposoby na uwolnienie gotówki.

Wiele inicjatyw mogących przyczynić się do uwolnienia gotówki jest możliwe do wdrożenia w krótkim terminie. Np.: skrócenie terminów płatności dla niektórych kontrahentów, renegocjacja terminów płatności, priorytetyzacja zobowiązań bądź upewnienie się, że zobowiązania finansowe nie są realizowane przed kontraktowymi terminami płatności.

 

7. Uwolnij gotówkę zamrożoną w kapitale pracującym.

Kompleksowa optymalizacja kapitału pracującego oraz towarzyszące jej wprowadzenie takich usprawnień, jak: przyspieszenie procesu wystawiania faktur, usystematyzowanie procesu dokonywania płatności, optymalizacja prewindykacji i windykacji mogą przyczynić się do uwolnienia środków, które można przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności i realizację celów strategicznych.


8. Wdrażaj odpowiednie narzędzia IT.

Warto rozważyć wdrożenie systemów IT wspierających proces zarządzania ryzykiem, płynnością i finansami w szerszym rozumieniu, bądź rozszerzenie funkcjonalności systemów informatycznych obecnie wykorzystywanych w przedsiębiorstwie.

"Kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa generuje wyzwania nie tylko w zakresie podstawowej działalności przedsiębiorstw, ale także w takich obszarach jak np. zarządzanie ryzykiem walutowym, ryzykiem niewypłacalności kontrahentów, gotówką, płynnością, a w konsekwencji także kapitałem pracującym. W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa realizacji negatywnych scenariuszy istotne jest, aby przedsiębiorstwa podjęły działania zaradcze na odpowiednio wczesnym etapie rozwoju sytuacji" – mówi Szymon Kamiński, starszy menedżer w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte.