Spółka zamierza wcześniej niż zwykle podzielić się z akcjonariuszami pieniędzmi, które wypracuje w br. Zgodnie z uchwałą zarządu zaliczka na poczet dywidendy za 2017 r. ma wynieść 0,08 zł na 1 akcję spółki (łącznie ponad 10,021 mln zł), z zastrzeżeniem, że ta suma zostanie pomniejszona o kwotę zaliczki przypadającą na akcje własne spółki. 

Ponadto wysokość zaliczki nie będzie przekraczała połowy zysku netto spółki w I poł. 2017 r., powiększonego o kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 

Są jednak warunki wypłaty. Wśród nich oprócz m.in. stosownych uchwał zgromadzenia akcjonariuszy i zgody rady nadzorczej kluczowe jest uzyskanie przez ABC Datę zysku netto 3 kwartały br. (okres od 1 stycznia do 30 września 2017 r.) w wysokości nie mniejszej niż kwota zaliczki, czyli ponad 10,021 mln zł.

O ile warunki zostaną spełnione, zaliczka na dywidendę zostanie wypłacona nie później niż do 31 grudnia 2017 r. (dokładne terminy zostaną ustalone).

Przypomnijmy, że zarząd rekomenduje pozostawienie całego zysku za 2016 r. w spółce, w celu zwiększenia stabilności finansowej. Natomiast w poprzednich latach dystrybutor wypłacał dywidendy należące do najwyższych na giełdzie (w stosunku do ceny akcji). Zarząd sygnalizuje, że ABC Data jest nadal spółką dywidendową i wraca do praktyki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

W prognozie na 2017 r. ABC Data przewiduje wypracowanie 27,691 mln zł zysku netto w ujęciu skonsolidowanym (o 60 proc. więcej niż w 2016 r.).

Decyzja zarządu w sprawie zaliczki na dywidendę ma być sygnałem, że prognoza jest na dobrej drodze do realizacji, czyli wynik ABC Daty będzie wyraźnie lepszy niż w ub.r.

"W ocenie zarządu sytuacja jest na tyle stabilna i na tyle dobra, że wierzymy w realizację prognozy. Realizacja za I kw. br. i połowę II kw. br. wskazuje, że jesteśmy na dobrej ścieżce i wysyłamy taki komunikat do rynku kapitałowego". - wyjaśnia prezes Ilona Weiss dla Parkietu.