Na początku miesiąca Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zawiadomiło Komisję Nadzoru Finansowego o podejrzeniu naruszenia obowiązków informacyjnych przez ABC Datę, wskazując szereg kwestii związanych z publikacją raportu okresowego ABC Daty za I poł. 2018 r. (m.in. brak profit warning, korekta w podatku VAT za II kw. 2014 r., przesunięcie publikacji raportu). SII oczekuje od KNF weryfikacji prowadzonej przez spółkę polityki informacyjnej. KNF poinformowała, że sprawy poruszane przez SII są przedmiotem jej zainteresowania. Samo stowarzyszenie również skierowało pytania do ABC Daty. Na część z nich odpowiadała prezes Ilona Weiss podczas czatu z inwestorami w miniony piątek.

 

Dlaczego spółka nie ostrzegła inwestorów

Jedną z poruszanych kwestii był brak profit warning przed publikacją raportu finansowego za I poł. 2018 r. SII uważa, że na gruncie przepisów MAR raporty okresowe nie powinny zaskakiwać inwestorów. Tymczasem zamiast oczekiwanych przez analityków 5 mln zł zysku, grupa ABC Data miała ponad 9 mln zł straty netto. Giełdowy kurs spółki zanurkował do najniższego poziomu w historii. Stowarzyszenie inwestorów uważa, że ABC Data powinna była wcześniej podać do wiadomości cząstkowe wyniki za pierwsze półrocze.

„W ocenie spółki publikowanie raportu typu profit warning w tych konkretnych okolicznościach nie spełniłoby swojej funkcji.” – odpowiada prezes Ilona Weiss. – „Do końca trwały ustalenia z nowym audytorem spółki (który po raz pierwszy dokonywał przeglądu sprawozdań ABC Data) w zakresie interpretacji określonych zdarzeń z I półrocza. Istotne formalne decyzje w spółce zawsze są konsultowane z doświadczonymi zewnętrznymi doradcami – tak też było i w tym przypadku.” - zapewniła szefowa grupy.

 

„Pozytywny” wynik kontroli VAT z korektą na 6 mln zł

SII ma również wątpliwości, czy spółka wprowadziła inwestorów w błąd co do wyników kontroli VAT za II kw. 2018 r. ABC Data informowała w lipcu br. o pozytywnym zakończeniu postępowania kontrolnego (iż nie stwierdzono nieprawidłowości), podczas gdy dopiero w raporcie finansowym w końcu września br. ujawniła, że skorygowała deklarację VAT-7D za II kw. 2014 r. płacąc blisko 6 mln zł podatku (4,63 mln zł plus odsetki).

Ilona Weiss przekonywała inwestorów, że w chwili wprowadzenia korekty zarząd przewidywał, że jej wynik będzie neutralny dla wyników finansowych spółki za I poł. 2018 r. (stąd według niej brak informacji w raporcie okresowym o tym fakcie).

„Znalazło to także potwierdzenie w opinii naszych zewnętrznych doradców.” – zapewnia prezes. W jej ocenie informacja o dokonanej korekcie deklaracji VAT nie spełniała również kryterium, które pozwoliłyby uznać ją za informację poufną w rozumieniu przepisów dotyczących spółek publicznych. W jej ocenie zgodnie z przepisami sprawa została ujawniona w raporcie za pierwsze półrocze 2018 r. (w końcu września br.).

Prezes pytana przez SII, dlaczego spółka informując o zakończeniu ww. kontroli podała, że nieprawidłowości nie stwierdzono, a wynik nie rodzi konsekwencji podatkowych dla spółki, prezes ABC Daty odpowiada:

„Kontrolujący nie sformułowali wniosków i wskazań dot. usunięcia nieprawidłowości w spółce. W szczególności należałoby wskazać, iż uznano za wystarczające dopełnienie należytej staranności w zakresie weryfikacji kontrahentów i dostaw przez nich dokonywanych. To bardzo ważny dla nas element, w związku z profilem działalności ABC Data. Takie potwierdzenie naszych procedur przez organy skarbowe wyróżnia ABC Data na tle rynku.” – informuje prezes.

 

Prezes: ograniczono ryzyka i koszty

Prezes ABC Daty przekonywała, że zamknięcie sporu ze skarbówką poprzez zapłatę podatku było korzystne dla spółki.

„Możliwe było kontynuowanie sporu z urzędem, gdyż istniały ku temu podstawy merytoryczne i prawne. Decyzja spółki wynikała głównie z chęci skoncentrowania się na rozwijaniu fundamentalnego biznesu a nie na sporze z organami skarbowymi.” – twierdzi Ilona Weiss.

Dalej zapewnia, że dzięki temu ograniczono ryzyka i koszty.

„Zależało nam głównie na zminimalizowaniu negatywnego wpływu na możliwość rozwoju spółki w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania kapitału obrotowego oraz obniżeniu kosztów operacyjnych spółki” – uzasadnia.

Dodaje, że kwota korekty w porównaniu z VAT za cały 2014 r. jest niewielka.


„Cały podatek VAT naliczony w ramach transakcji za 2014 rok wyniósł ponad 1 168 mln PLN, kwota korekty podatku naliczonego wraz z odsetkami wyniosła ok 6 mln PLN. Chcę podkreślić, że spółka otrzymała zwrot podatku VAT za II kwartał 2014 r. w kwocie 58 mln PLN. Ponadto, zakres przeprowadzonej kontroli (zweryfikowane setki tysięcy stron dokumentów dotyczących transakcji z 27 podmiotami z początkowo wymienionych 108) i czas jej trwania (prawe 4 lata) pozwala na wyciągnięcie wniosków co do niskiego prawdopodobieństwa ustalenia przez organy podatkowe zobowiązań podatkowych za Q2 2014.”

Poproszona o wyjaśnienie, dlaczego spółka przesunęła publikację raportu za I półrocze 2018 z 13 września na 28 września br., prezes informuje, że więcej czasu niż zakładano wymagała współpraca z nowym audytorem, a zmiana terminu była zgodna z prawem.


Zarząd nie obawia się zarzutu

Prezes ABC Daty zapytana podczas czatu wprost o to, czy zarząd nie obawia się zarzutu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd do faktycznej sytuacji finansowej spółki, powtarza, że w chwili dokonania korekty zarząd przewidywał, że jej wynik będzie neutralny dla wyników finansowych spółki.

„Decyzja o korekcie była uzasadniona ekonomicznie, bo zamykała długotrwałe i kosztowne postępowanie, a tym samym mitygowała ryzyka oceniane przez instytucje finansowe. Informacja o dokonanej korekcie nie spełniała również kryterium, które pozwoliłyby uznać jej dokonanie za informację poufną w rozumieniu obowiązujących spółkę przepisów dot. obowiązków informacyjnych.” – przekonuje szefowa ABC Daty.

Ilona Weiss przypomniała, że spółka dokonała dobrowolnej korekty deklaracji podatkowej za II kw. 2014 r. Wyjaśnia również, dlaczego spółka informowała o „pozytywnym” wyniku kontroli VAT za ten okres.

„Kontrolujący nie sformułowali wniosków i wskazań dot. usunięcia nieprawidłowości w spółce oraz nie określili zobowiązania podatkowego. Nie było różnicy pomiędzy kwotą należnego zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za przedmiotowy okres ustalonego w trakcie postępowania kontrolnego oraz kwotą podatku od towarów i usług zapłaconą przez spółkę do daty sporządzenia wyniku kontroli. Tym samym, wynik kontroli nie nakładał na spółkę zobowiązania podatkowego z powyższego tytułu i w tym zakresie był pozytywny.” – informuje inwestorów szefowa ABC Daty.

Podczas czata z inwestorami ze względu na problemy techniczne – jak twierdzi SII – nie było możliwości udzielenia odpowiedzi na więcej pytań. Nie poruszono więc np. – przynajmniej w tej publicznej formie – sprawy informacji o decyzji skarbówki ws. VAT w iSource – spółce zależnej ABC Daty, na kwotę 11,6 mln zł, wydanej przez mazowiecki UCS w sierpniu br. SII ma wątpliwości, czy ABC Data powinna była poinformować rynek o decyzji UCS zaraz po tym fakcie (spółka otrzymała ją w połowie sierpnia). ABC Data ujawniła decyzję w końcu września. Kwestię tę SII również zgłosiło KNF.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zadeklarowało, że zarząd ABC Daty odpowie na więcej pytań inwestorów i zostaną one podane do publicznej wiadomości.  


KNF: analizujemy odpowiedzi spółki

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że otrzymała odpowiedzi na zapytania skierowane do spółki. Nie ujawnia jednak ich treści ani planowanych dalszych działań związanych ze sprawą.

„Wyjaśnienia spółki są obecnie analizowane przez Urząd KNF. Naszą intencją jest, aby emitent zapewnił inwestorom rzetelne informacje. Odnośnie szczegółów dotyczących kolejnych kroków nie możemy informować z uwagi na tajemnicę zawodową, jaką objęte są czynności UKNF wobec konkretnych podmiotów.” – poinformował Jacek Barszczewski p.o. dyrektora departamentu komunikacji społecznej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.