Grupa ABC Data w III kw. 2017 r. wypracowała 15,7 mln zł EBITDA, 14,3 mln zł zysku operacyjnego oraz 9,2 mln zł zysku netto. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. oznacza to ponad dwukrotny wzrost EBIDTA i EBIT oraz ponad 3-krotnie wyższy zysk netto (rok wcześniej wyniósł 2,9 mln zł). Marża ze sprzedaży osiągnęła poziom 6,0 proc. wobec 5,7 proc. rok wcześniej, a w podsumowaniu trzech kwartałów 2017 r. - 6,2 proc. wobec 5,3 proc.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,117 mld zł (+2 proc. r/r), a zysk brutto 66,9 mln zł (+8 proc.).

– Przyszedł w końcu okres, gdy materializuje się szereg działań, które podjęliśmy w poprzednich kwartałach – komentuje prezes Ilona Weiss. – Przyjęta przez nas strategia koncentracji na wysokomarżowych transakcjach przynosi bardziej niż zadowalające rezultaty.

Szefowa grupy podkreśla, że co kwartał rośnie poziom rentowności grupy, który jest jednym z kluczowych parametrów w dystrybucji. Według prezes wiele wskazuje na to, że  IV kw. br. będzie równie udany. Przychody grupy w październiku br. były identyczne jak przed rokiem i wyniosły 470 mln zł.

Na poprawę marżowości ma wpływ m.in. rosnący biznes komponentowy (w I-III kw. br. jego udział w obrotach wzrósł do 18,7 proc. z 15,2 proc. przed rokiem) oraz rozwój segmentu VAD.

– VAD będzie stwarzał przewagę konkurencyjną tych graczy, którzy rozwiną dystrybucję z wartością dodaną na poziomie profesjonalnym – przewiduje prezes spółki.

Do znaczącej poprawy wyników ABC Daty przyczyniła się również rezygnacja z niskomarżowych transakcji. Tym m.in. wiceprezes Andrzej Kuźniak wyjaśnia spadek udziału sprzętu IT w przychodach grupy – z 41,4 proc. w kw. I-III ub.r. do 37,5 proc. w kw. I-III br.).

Jak podkreślił wiceszef spółki, ABC Data wybiera do współpracy firmy, które mają według niej największy potencjał rozwoju. Zapewnia, że magazyn jest analizowany na bieżąco, praktycznie codziennie, w celu optymalizacji portfolio.

 

Chmura inwestycją w przyszłość
Zarząd spółki podkreśla również fundamentalne znaczenie inwestycji w usługi chmurowe.

– Jest przygotowaniem do tego, by być konkurencyjnym w przyszłości. Nie chodzi o zysk tu i teraz – wyjaśnia prezes Ilona Weiss. Liczy na to, że za 2-3 lata platforma ABC Data Cloud będzie jednym z filarów rozwoju grupy. Dystrybutor dąży do tego, by być kluczowym partnerem dostawców rozwiązań chmurowych na rynkach, na których działa. Obecnie w ofercie ABC Data Cloud jest 7 producentów. Trwają rozmowy z 17 kolejnymi. Na poszczególnych rynkach działalności grupy kontent chmurowy będzie również lokalny.

Bilans kwartałów I-III br. pokazuje solidne wzrosty po wyłączeniu czynnika jednorazowego - transakcji Bizneslink CO na początku 2016 r. Zysk netto grupy w kwartałach I-III br. wyniósł 14 mln zł, czyli wzrósł o 76 proc. po odjęciu Bizneslink CO (bez korekty – o 7 proc.). EBIDTA skorygowana wzrosła o 62 proc., do 30,8 mln zł (bez korekty – o 21 proc.).

Przychody spadły w kw. I-III br. o 9 proc., do 3,031 mld zł, co zarząd wyjaśnia niższym eksportem (o 21 proc.). Sprzedaż krajowa osiągnęła poziom 69 proc. przychodów grupy (czyli ponad 2 mld zł) wobec 64 proc. w analogicznym okresie ub.r.

Po wyłączeniu kosztów S4E w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. grupa zmniejszyła koszty sprzedaży i ogólnego zarządu odpowiednio o 8 proc. i 2 proc. r/r. Samo S4E miało w kw. I-III br. ponad 1,5 mln zł straty netto przy przychodach blisko 200 mln zł. Rok wcześniej wynik był 646 tys. zł na plusie przy 110 mln zł przychodów.

Zarząd ABC Daty podkreśla, że grupa osiągnęła poprawę wyników utrzymując w ryzach dług netto. Wyniósł on 109,4 mln zł w III kw. br. wobec 96,6 mln zł rok wcześniej, co oznacza minimalnie niższy wskaźnik zadłużenia do EBIDTA (2,39) niż w ub.r. (2,40).

Według zarządu nadal widoczne jest ograniczenie finansowania na rynku ubezpieczeniowym, co ilustruje niższy o ok. 40 mln zł niż w ub.r. poziom zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

 

ABC Data zostaje w Czechach i na Słowacji
ABC Data informuje również o większej sprzedaży w regionie CEE. W III kw. 2017 r. wzrosty w największej skali osiągnęła na Węgrzech (+11 proc. r/r), na Litwie (+7 proc.) oraz w Rumunii (+6 proc.). Według prezes w regionie marżowość jest wyższa niż w Polsce.

Zarząd grupy zapewnia, że ABC Data nie zamierza wycofać się z rynków naszych południowych sąsiadów.

– Był szereg plotek, że ABC Data wycofuje się z Czech i Słowacji. To nieprawda. Umacniamy się tam – zapewnia wiceprezes Andrzej Kuźniak. Poinformował, że lokalna spółka ma nową siedzibę.

ABC Data podkreśla duży wzrost sprzedaży Xiaomi – o 60 proc.  w III kw. br. wobec II kw. br. Po wprowadzeniu marki na rynki krajów bałtyckich, w październiku br. grupa rozpoczęła dystrybucję Xiaomi w Rumunii. Udział smartfonów Xiaomi w polskim rynku detalicznym wynosi już 7,5 proc. – według GfK (ABC Data wprowadziła te produkty na nasz rynek we wrześniu ub.r.).

Grupa informuje także o dobrych wynikach spółki iSource, która według danych ABC Daty ma 60 proc. udziału w rynku dystrybucji do operatorów telekomunikacyjnych.