W III kw. 2018 r. ABC Data wypracowała 1,096 mld zł przychodów ze sprzedaży, 11,1 mln zł EBITDA, oraz 4,9 mln zł zysku netto – według wstępnych danych.

Oznacza to utrzymanie przychodów na poziomie z ub.r. oraz niższe zyski.

Rok wcześniej w III kw. 2017 r. przychody grupy wyniosły 1,117 mld zł, EBIDTA: 15,7 mln zł, a zysk netto: 9,2 mln zł.

Według dystrybutora pozytywny wpływ na wynik w br. miały przede wszystkim segmenty: sprzętu (w szczególności komputery i urządzenia peryferyjne) oraz VAD. Wzrosła także sprzedaż produktów gamingowych i smartfonów, a zwłaszcza Apple i Xiaomi.

W porównaniu do III kw. 2017 r. odnotowano niższą sprzedaż komponentów, co spółka wyjaśnia ograniczeniem globalnej podaży procesorów. Słabszy był popyt na karty graficzne, ponieważ mniej niż w ub.r. kupowali „kopacze” kryptowalut i jest to również światowe zjawisko.

Niższy zysk EBITDA w III kw. 2018 r. ABC Data wyjaśnia wyższymi kosztami pracy i transportu w br.

Łącznie po trzech kwartałach 2018 r. ABC Data wypracowała 3,09 mld zł przychodów, 166,6 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, 13,2 mln zł EBIDTA. W podsumowaniu 9 miesięcy br. grupa miała stratę netto w wysokości 2,4 mln zł. Marża ze sprzedaży wyniosła 5,5 proc.  

Rok wcześniej przychody w kwartałach I-III 2017 r. wyniosły 3,031 mld zł, zysk brutto na sprzedaży 171,8 mln zł, EBIDTA: 22,5 mln zł i zysk netto: 14 mln zł.

Według zarządu skumulowany zysk EBITDA za kwartały I-III 2018 r., po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe, które miały miejsce w I półroczu br., wyniósł 21,7 mln zł.

Warto dodać, że w br. skorygowano kwotę zysku brutto grupy za ub.r., ze względu na zmianę zasad kwalifikacji kosztów logistycznych i kosztów transportu (w sprawozdaniu z 2017 r. skonsolidowany zysk brutto ABC Daty wyniósł 187 mln zł za 9 miesięcy 2017 r. Podawana w ub.r. wartość skorygowanej EBIDTA za kw. I-III ub.r. to 30,8 mln zł).

Zarząd podkreśla, że w br. wyniki finansowe utrzymują się na podobnym poziomie w stosunku do poprzednich lat. W kw. I-III 2018 r. wyniosły 1,096 mld zł wobec 1,117 mld zł w 2017 r., 1,091 mld zł w 2016 r. i 1,021 mld zł w 2015 r.

Z kolei EBITDA w III kw. 2018 r. wyniosła 11,1 mln zł, a w poprzednich latach odpowiednio: 15,7 mln zł w 2017 r., 6,9 mln zł w 2016 r. oraz 8,7 mln zł w 2015 r.

Dług netto na koniec III kw. 2018 r. zmniejszył się do 98,8 mln zł z 108,8 mln zł rok wcześniej.

Spółka informuje, że jest obecnie w trakcie opracowania projektów automatyzacji procesów oraz zwiększenia efektywności, które będą jednym z priorytetów na 2019 rok.
 
Raport finansowy za III kw. 2018 r. zostanie opublikowany 15 listopada br.