Zgodnie z uchwałą w sprawie rekomendacji zysk netto ABC Daty za 2015 r. w wysokości 60,276 mln zł zostałby podzielony. Kwota 48,845 mln zł pójdzie na dywidendę, a reszta, czyli bez mała 11,422 mln zł, na kapitał zapasowy spółki. Przy takim podziale wysokość dywidendy na jedną akcję to 0,39 zł. Akcje własne ABC Daty nie biorą udziału w dywidendzie. Przypadająca na nie kwota zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki.

Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycje zarządu. Ostateczną decyzję podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Dla porównania w ub.r. dywidenda na akcję ABC Daty wyniosła 0,36 zł, w 2013 r. - 0,24 zł, a w 2012 r. - 0,16 zł.