W III kw. 2017 r. przychody ze sprzedaży grupy Action wyniosły 408 mln zł wobec 665,7 mln zł w analogicznym okresie 2016 r. Zysk brutto ze sprzedaży ukształtował się na poziomie 28 mln zł (rok wcześniej – 36 mln zł). Action osiągnął marżę brutto na sprzedaży na poziomie 6,9 proc., co oznacza wzrost o 1,5 punktu procentowego rok do roku. Wynik netto wyniósł -5,5 mln zł wobec -15,5 mln zł w III kw. ub.r., a EBITDA -2,9 mln zł.

– W trzecim kwartale 2017 r. widać już mocne ograniczenie kosztów. Potwierdza to, że wiemy jak dopasować ich strukturę do obecnego modelu biznesu i konsekwentnie podążamy do punktu, od którego w następnych okresach będziemy się odbijać w górę – tłumaczy Piotr Bieliński, prezes Action. – To jest nadrzędny cel naszych działań. Musimy zapewnić spółce rentowność, a potem stabilną pozycję do generowania zysków.  

 

1 mln zł miesięcznie oszczędności

W III kw. 2017 r. spółka koncentrowała się na kontynuacji działań restrukturyzacyjnych, aby dopasować swoje struktury kosztowe do nowego modelu biznesowego opisanego w planie restrukturyzacyjnym. Na poziomie jednostkowym wskaźnik EBIDTA wyniósł -0,3 mln zł, zysk brutto 18,8 mln zł, a wynik netto -3 mln zł przy przychodach 324,2 mln zł, wobec 522,9 mln zł obrotów oraz -14,3 mln zł wyniku netto w III kw. 2016 r.

W końcu listopada br. Action doczekał się rejestracji połączenia Action S.A. z podmiotami zależnymi. Jak wynika z wyliczeń spółki, pozwoli to na zaoszczędzenie około 1 mln zł miesięcznie.

Według zarządu najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na wyniki osiągnięte w III kw. 2017 r.
były skutki toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego i związane z tym ograniczenia: całkowita redukcja limitów kredytowych dla podmiotów grupy przez ubezpieczycieli kredytu, brak limitów gwarancyjnych dla dostawców dla spółek grupy, istotne ograniczenie dostępności kredytów przez banki.

W trzech kwartałach 2017 r. Action wypracował 1,203 mld zł skonsolidowanych przychodów wobec 2,561 mld zł w analogicznym okresie 2016 r. Strata netto wyniosła -48,9 mln zł wobec -15,3 mln zł rok wcześniej.

Zarząd informuje w sprawozdaniu finansowym, że kładzie nacisk na zwiększenie marży na sprzedaży oraz wolumenu sprzedaży. Liczy na to, że uzyskane w ten sposób środki posłużą do sukcesywnej spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2020. Według sprawozdania obecnie głównym celem spółki jest wdrożenie procedur ochrony sądowej przed niewypłacalnością i spłacenie w ciągu najbliższych 3 do 5 lat wszelkich zobowiązań wynikających z pożyczek oraz kredytów krótko i długoterminowych, ze zobowiązań handlowych oraz z nałożonych kar, jeżeli odwołania spółki w sądzie okażą się nieskuteczne, a szacowane kary uzyskają tytuł wykonawczy. Wartość tych kar według aktualnego szacunku to przeszło 75 mln zł.

 

Układ z wierzycielami - najwcześniej w I półroczu 2018

Zarząd ocenia, że zatwierdzenie spisu wierzytelności nastąpi prawdopodobnie nie wcześniej niż w IV kw. 2017 r. lub I kw. 2018 r. Sprawa przeciąga się ze względu na sprzeciwy do spisu - od początku postępowania sanacyjnego spółka otrzymała 23 sprzeciwy, na które udzieliła odpowiedzi. Pięć zostało rozpoznanych przez sąd, ale postanowienia nie są prawomocne.

Dopiero po zatwierdzeniu spisu wierzytelności będzie możliwe głosowanie nad układem. Action spodziewa się, że dojdzie do niego najwcześniej w I poł. 2018 r. Jest to związane m.in. z dużą liczbą wierzycieli spółki (ponad 1600).

W ocenie zarządu aktualna sytuacja spółki i grupy kapitałowej nie daje żadnych podstaw do przypuszczeń, że przed 30 września 2018 r. mogą nastąpić zdarzenia stanowiące podstawę umorzenia postępowania sanacyjnego, a tym samym wcześniejszego zakończenia okresu restrukturyzacji.

Zarząd uznaje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy kontynuowanie działalności jest niezagrożone.