W IV kw. 2018 r. Action wypracował jednostkowo 413,9 mln zł obrotów. EBIDTA wyniosła 2,2 mln zł. Wynik netto po raz pierwszy od wielu kwartałów restrukturyzacji był na plusie. Dystrybutor osiągnął 113 tys. zł zysku netto za cały kwartał. Jednak z zastrzeżeniem, że wszystko są to wstępne, szacunkowe, jednostkowe dane spółki Action SA (a nie całej grupy). Zarząd podkreśla, iż przedstawione wyniki nie zostały jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta.

Wstępny, szacunkowy bilans przychodów i EBIDTA jest bliski prognozie spółki z października 2018 r. Zakładała ona osiągnięcie przez Action SA w IV kw. 2018 r. 416,2 mln zł przychodów, 2,66 mln zł EBIDTA i 419 tys. zł zysku brutto.

Dla porównania w analogicznym, IV kw. 2017 r., Action SA jednostkowo miał 441,9 mln zł przychodów. Zarówno EBIDTA, jak i wynik netto były na minusie. W przypadku EBIDTA -11,7 mln zł, a strata netto wyniosła -15,7 mln zł.

Jednakże według danych prezentowanych przez zarząd w podsumowaniu 2017 r., po wyłączeniu wpływu na bilans spółek połączonych z Action SA (koniec 2017 r. to czas konsolidacji w grupie), wynik dystrybutora w IV kw. 2017 r. byłby na plusie: 413,1 mln zł obrotów, 6,4 mln zł EBIDTA i 3,4 mln zł zysku netto.

Ostateczny bilans finansowy za 2018 r. Action opublikuje w końcu kwietnia br.