Referendarz sądu rejestrowego wydał postanowienie odmawiające wpisu połączenia Action S.A. z zależnymi firmami: Actina, Sferis, Retailworld i Gram.pl – poinformowała spółka.

Odmowę uzasadniono brakiem kworum przy podejmowaniu uchwały w sprawie połączenia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Actionu 6 września br. Ponadto w uzasadnieniu postanowienia stwierdzono, że potrzebne jest sprawozdanie, które następnie zbada biegły rewident.

Spółka stoi na stanowisku, że przepisy, na które powołuje się sąd (z kodeksu spółek handlowych), nie zostały prawidłowo zastosowane. Wskazuje odpowiednie paragrafy. Ponadto według Actionu w uzasadnieniu prawomocnego postanowienia o złożeniu planu połączenia sąd stwierdził, że plan nie podlega badaniu przez biegłego.

Połączenie wymienionych spółek jest istotnym elementem planu restrukturyzacji Actionu. Umożliwia m.in. znaczne zmniejszenie kosztów, uproszczenie zarządzania grupą, sprawniejszą kontrolę.