Obligatariusze spółki, którzy posiadają obligacje warte 100 mln zł wyemitowane w 2014 r., przedstawili swoje propozycje układu w sprawie uregulowania zobowiązań finansowych Actionu. Proponują podział wierzycieli na 4 grupy: 1 - drobni (do 50 tys. zł), 2 - wierzyciele posiadający wierzytelności niewynikające z czynności prawnych spółki, w szczególności wierzyciele publicznoprawni (w tym są wierzytelności podatkowe, ale nie te wynikające z postępowań VAT), 3 - obligatariusze, 4 - pozostali wierzyciele.

Wartość wierzytelności objętych układem wynosi obecnie 347,9 mln zł.

Dla grupy 3 (101,6 mln zł długu) i 4 (233,7 mln zł) obligatariusze proponują spłatę 80 proc. należności głównej w równych 20 kwartalnych ratach oraz konwersji na akcje do 10 proc. długu. W efekcie obie grupy mają uzyskać 80 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki. Reszta wierzytelności zostałaby umorzona, z tym że dla 4 grupy miałoby nastąpić również uregulowanie części odsetek od 80 proc. Obligatariusze chcą również dla siebie m.in. spłaty oprocentowania starych obligacji i uprawnienia do konwersji rat układowych na zabezpieczone nowe obligacje - oczekują, że spółka je zaoferuje.

Obligatariusze liczą na to, że układ zostanie przyjęty w I kw. 2018 r., a rozpoczęcie spłaty rat nastąpi w końcu II kw. 2018 r.

 

Action: propozycje mogą być krzywdzące dla części wierzycieli

Zarząd Actionu komentuje, że wstępne propozycje układowe spółki przedstawione ponad rok temu w planie restrukturyzacyjnym zakładały traktowanie wierzycieli jednakowo i wyodrębnienie grup było ograniczone do minimum (2 grupy).

Spółka dopuszcza możliwość podziału wierzycieli na więcej niż 2 grupy, jeśli to będzie obiektywnie uzasadnione, ale tego wymogu nie spełnia zdaniem spółki projekt propozycji układowych obligatariuszy. Zasadniczo Action wstępnie proponował wierzycielom, którzy mają ponad 50 tys. zł wierzytelności, uregulowanie 40 proc. należności głównej w 20 ratach kwartalnych, umorzenie odsetek i konwersję na akcje pozostałych 60 proc. długu. Czyli obligatariusze oczekują znacznie większych pieniędzy. Po opublikowaniu ich propozycji kurs akcji spółki zanurkował, obecnie jest 12 proc. poniżej wczorajszej ceny.

Action zwraca uwagę, że obligatariusze przewidują wydzielenie wierzytelności publicznoprawnych do grupy o najmniej korzystnym poziomie i harmonogramie spłat (80 proc. należności w 40 ratach, reszta zostaje umorzona), a najkorzystniejsze warunki byłyby dla obligatariuszy, zatem wierzycieli nie potraktowano jednakowo.

Ponadto propozycje układowe obligatariuszy zakładają konwersję długu na akcje po cenie odbiegającej znacznie od obecnej ceny rynkowej (nie więcej niż 0,51 zł), co zdaniem spółki rodzi ryzyko pokrzywdzenia części wierzycieli i akcjonariuszy.

Action podkreśla także brak zachęty do udzielenia nowego finansowania spółce w ramach układu w propozycjach obligatariuszy. Oczekują oni natomiast otrzymania zabezpieczeń spłaty wierzytelności objętych układem, co w ocenie zarządu znacznie utrudni spółce możliwość pozyskania nowego finansowania po zawarciu układu.

Action zapowiada pracę nad nowymi propozycjami układowymi i ich prezentację wierzycielom do 8 grudnia br.