W dniu 7 grudnia miały zapaść ważne dla Actionu decyzje sądów w sprawach podatkowych. Zostały jednak przełożone.

Mianowicie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył ogłoszenie wyroku do 21 grudnia br. Rozpatruje on skargę Actionu na decyzję dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z października 2016 r., który podtrzymał decyzję olsztyńskiej skarbówki z czerwca 2016 r.

Kontrolerzy z Olsztyna stwierdzili wówczas, że spółka zawyżyła VAT naliczony do odliczenia w łącznej wysokości 22,564 mln zł (z odsetkami za zwłokę 29,115 mln zł). Decyzja dotyczyła okresu lipiec 2011 r. - styczeń 2012 r. Była pierwszą z dwóch następujących po sobie decyzji skarbówki wobec Actionu dotyczących VAT, po których spółka skierowała wniosek do sądu o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego (w tej drugiej sprawie, na kwotę ok. 37 mln zł z odsetkami, skarbówce zupełnie się nie spieszy - po 1,5 roku od wydania decyzji Izba Skarbowa nie rozpatrzyła nawet odwołania Actionu).  

W dniu 7 grudnia miał również zapaść wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi kasacyjnej spółki, ale trzeba będzie na niego poczekać do 18 grudnia 2017 r.

Otóż Action zaskarżył decyzję UKS dotyczącą podatku VAT za grudzień 2008 r. Wartość przedmiotu sporu w tej sprawie to 6,352 mln zł. Spółka w całości opłaciła kwoty wynikające z tej decyzji. Na należności utworzyła odpisy aktualizujące łącznie w kwocie 6,761 mln zł.  

W końcu listopada Action zapowiadał, że do 8 grudnia przedstawi zmodyfikowane propozycje układowe wierzycielom. Przełożenie ogłoszenia wyroków w sprawach podatkowych komplikuje sprawę.