Atos Polska zajmie się serwisem oprogramowania systemu CBD-SIP-PK dla Prokuratury Krajowej. Firma złożyła jedyną ofertę w postępowaniu o wartości 3,44 mln zł brutto. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3,69 mln zł brutto.

Zamówienie obejmuje usługi service desk i utrzymaniowe, za które Atos oferował 139,8 tys. zł miesięcznie. Ponadto SIWZ przewiduje usługi rozwojowe (stawka Atosa: 130 zł brutto za godz.) i rozbudowę systemu (1,366 mln zł), w tym dostawę sprzętu - serwera rack za 178,8 tys. zł oraz usługi za 1,188 mln zł.

Usługi service desk i utrzymania Atos będzie świadczył przez rok, tj. do 28 lutego 2021 r. Na rozbudowę i dostawę sprzętu ma 5 miesięcy od podpisania umowy. Rozbudowa obejmie m.in. wykonanie nowego modułu gromadzenia i analizy danych bazy CBD-2.

Termin świadczenia usług rozwojowych określi zlecenie wykonania usług. Czas świadczenia usług określono na 2 tys. roboczogodzin.

Zgodnie z SIWZ na naprawę błędów krytycznych integrator będzie miał 8 godz., a naprawę innych błędów - 24 godz.

Kryteria wyboru oferty stanowiły: cena (40 proc.), koszty usług związanych z rozwojem systemu (20 proc.), deklarowany czas naprawy błędów krytycznych (20 proc.), deklarowany czas naprawy błędów niekrytycznych (20 proc.). Atos uzyskał 100 pkt.