W badaniu BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018, poświęconym regulacjom prawnym i politykom rządów w zakresie rozwoju technologii przetwarzania w chmurze, Polska została sklasyfikowana na 11 miejscu wśród 24 czołowych gospodarek IT. Spadła o jedną pozycję w porównaniu do ostatniej edycji rankingu z 2016 r. Mimo to, jak przekonuje BSA, polskie regulacje prawne sprzyjają rozwojowi innowacji w chmurze.

W badaniu oceniano gotowość wybranych krajów do dalszego rozwoju usług cloud computing. Zrealizowano je po raz czwarty.

Nowy ranking został oparty o zaktualizowaną metodologię. Wskazuje regulacje, które w poszczególnych krajach najbardziej przyczyniły się do ekspansji chmury obliczeniowej w ostatnich 5 latach.

Wzięto pod uwagę następujące czynniki: ochrona prywatności danych, cyberbezpieczeństwo, cyberprzestępczość, ochrona własności intelektualnej, wdrożenie międzynarodowych standardów i regulacji, promocja wolnego handlu, rozwój infrastruktury IT (m.in. stopień komputeryzacji, rozwoju sieci szerokopasmowych).

Duże znaczenie dla oceny miały m.in. zmiany przepisów dotyczących ochrony prywatności i cyberbezpieczeństwa, a także na rozwój infrastruktury szerokopasmowej.

Polska uzyskała 77 pkt w 100-stopniowej skali. Została doceniona m.in. za aktualne przepisy dotyczące podpisu i handlu elektronicznego oraz cyberbezpieczeństwa, co zdaniem autorów raportu sprzyja rozwojowi usług chmurowych i gospodarki cyfrowej.

Wysoko oceniono ochronę własności intelektualnej w naszym kraju, choć stwierdzono pewne luki w egzekwowaniu praw autorskich. W analizie podkreślono także dobre, jednoznaczne zasady dotyczące odpowiedzialności dostawców usług Internetowych. Ponadto Polska zapunktowała za promocję i wspieranie innowacji i niedyskryminacyjną politykę w zakresie zamówień publicznych.

Jak wynika z raportu, większość krajów zmienia przepisy w celu wspierania rozwoju biznesu chmurowego. Ranking otwierają Niemcy – 84 pkt (3 miejsce w 2016 r.), głównie dzięki skutecznej polityce w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także promocji wolnego handlu. Na drugim miejscu znalazła się Japonia – 82,1 pkt (1 miejsce w 2016 r.), na trzecim Stanu Zjednoczone – 82 pkt (2 miejsce w 2016 r.). Zestawienie zamykają m.in. Rosja, Chiny, Indonezja i Wietnam (36,4 pkt).

Z raportu wynika, że rynki wschodzące nadal nie nadążają z przyjmowaniem przyjaznych chmurze regulacji, co hamuje ich rozwój. Wpływ na to mają m.in. przepisy, które nakładają bariery na dostawców usług w chmurze, wymagania dotyczące lokalizacji danych czy brak odpowiedniej polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Kraje, które wprowadziły regulacje dotyczące lokalizacji przechowywanych danych, według raportu również zbudowały barierę dla rozwoju technologii cloud computing i za to płacą – stwierdzono negatywne skutki finansowe takich posunięć na lokalnych rynkach. Kolejnym problemem w rozwoju chmury w niektórych krajach są odstępstwa od powszechnie przyjętych porozumień międzynarodowych (standardy i certyfikaty).