Nad nowymi przepisami pracuje Sejm. Zgodnie z projektem przedsiębiorca rejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej będzie musiał mieć tytułu prawny do nieruchomości, które wpisuje w rejestrze. Wymagany będzie także adres do doręczeń pism z sądu czy urzędów. Ma to zapobiec funkcjonowaniu łatwo znikających podmiotów. Ponadto w ewidencji znajdą się dane przedstawiciela ustawowego i numer telefonu przedsiębiorcy (ale pozostanie wybór czy numer będzie widoczny dla wszystkich czy tylko dla urzędów).

W nowelizacji pomyślano też o ułatwieniach. Np. poprzez CEIDG będzie można wysłać zgłoszenie ubezpieczenia w ZUS-ie.