Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego oraz Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego (oba znajdują się w Warszawie) wnieśli zastrzeżenia przeciwko układowi spółki z wierzycielami – poinformował zarząd. Imagis znajduje się w obecnie w restrukturyzacji (wniosek w tej sprawie trafił do sądu 16 marca ub.r.). W dniu 19 stycznia br. spółka poinformowała, że sędzia komisarz wydał postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu o treści zgodnej z propozycjami spółki.  

„Obaj uczestnicy postępowania podnoszą, że ich zdaniem układ został przyjęty z naruszeniem prawa oraz że jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi.” – komunikuje spółka.

Na 16 marca 2017 r. zaplanowano rozprawę w celu zatwierdzenia układu. Na niej będą rozpatrywane zastrzeżenia skarbówki.

Warszawski Urząd Kontroli Skarbowej naliczył spółce blisko 2 mln zł zaległego VAT-u (plus odsetki) za 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w sierpniu ub.r. oddalił skargę Imagisu na decyzję Izby Skarbowej.
 
W styczniu br. Imagis przedstawił wierzycielom zmodyfikowane propozycje układowe.

Wierzycieli podzielono na 6 grup: pracownicy, wierzyciele publiczno - prawni, których suma wierzytelności przekracza 50 tys. zł, pozostali wierzyciele publiczno - prawni, wierzyciele inni niż publiczno-prawni, których suma wierzytelności jest nie większa niż 50 tys. zł, wierzyciele inni niż publiczno-prawni, których suma wierzytelności jest większa niż 50 tys. zł, ale nie większa niż 100 tys. zł, wierzyciele inni niż publiczno-prawni, których suma wierzytelności jest większa niż 100 tys. zł.

Spółka zaproponowała m.in. wierzycielom publiczno - prawnym, których suma wierzytelności jest większa niż 50 tys. zł, konwersję 1,115 mln zl wierzytelności na akcje nowej emisji i wypłatę reszty w 3 ratach.

Również w stosunku do wierzycieli innych niż publiczno-prawni, których suma wierzytelności jest większa niż 100 tys. zł, spółka zaproponowała konwersję części wierzytelności na akcje. Chodzi w tym przypadku o 3,9 mln zł.