Pogłębiają się problemy warszawskiego integratora Mega Sonic, który specjalizuje się w projektach wykorzystujących kody kreskowe i RFID. W dniu 8 lutego sąd odrzucił wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego spółki w trybie postępowania układowego.

Wniosek został złożony w listopadzie ub.r. Zarząd uzasadniał, że spółka potrzebuje gruntownej restrukturyzacji w celu przywrócenia zdolności do wykonywania zobowiązań oraz ochrony przed wierzycielami. Zapewniał, że firma ma środki do generowania dodatnich przepływów pieniężnych i bieżącego regulowania zobowiązań po otwarciu postępowania, mimo stanu niewypłacalności w jakim się znalazła.


Aresztowanie prezesa

W grudniu ub.r. aresztowano na 3 miesiące prezesa i udziałowca Mega Sonic, Marcina D. Spółka utrzymywała, że nie zna przyczyny jego zatrzymania. Niedługo potem zrezygnował przewodniczący rady nadzorczej, Mirosław Kluska.

Zanim do tego doszło, BGK w sierpniu ub.r. wypowiedział kilkanaście umów z 2017 r., zawartych z konsorcjum ECDF (lider) i Mega Sonic. Przedmiotem kontraktów było wdrożenie i zarządzanie instrumentami finansowymi. Jednak o problemie integrator poinformował dopiero w połowie października. Dotychczasowe milczenie w tej sprawie tłumaczył negocjacjami z bankiem w celu wypracowania porozumienia.

Dzień później ujawniono, że minął termin wykupu weksli in blanco, wystawionych w celu zabezpieczenia zerwanych umów. Jest to kilkanaście weksli na kwoty od 300 tys. zł do ponad 13 mln zł.

Opóźniona informacja o wypowiedzeniu w sierpniu umów przez BGK została ujawniona tuż po zakończeniu przeprowadzonej w październiku emisji obligacji, wartej 2,3 mln zł. Spółka w latach 2017 - 2018 wyemitowała obligacje na sumę 19 mln zł.


Wstrzymanie umowy

W listopadzie ub.r. Mega Sonic zawarł porozumienie ws. wstrzymania realizacji umowy z 2016 r., dotyczącej rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na potrzeby badań analizy i detekcji zagrożeń cybernetycznych. Wartość kontraktu to blisko 50 mln zł. Jako powód podano brak porozumienia pomiędzy zleceniodawcą a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, które dofinansowywało projekt. W porozumieniu strony zrzekły się roszczeń.  

W grudniu ub.r. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego rozwiązała bez wypowiedzenia umowę ze spółką z 2018 r. o dofinansowanie projektu stworzenia regionalnego systemu kart żeglarskich "Sail pass". Wartość projektu to 19,7 mln zł, a dofinansowania - 7,9 mln zł.

Po 9 miesiącach 2018 r. Mega Sonic miał 22,5 mln zł przychodów (-30 proc. r/r), natomiast zysk netto wzrósł ponad 4-krotnie, do 4,3 mln zł. Wynik z działalności operacyjnej - 5,2 mln zł - był natomiast ponad 3-krotnie lepszy niż rok wcześniej.