Strony ustaliły, że zawieszą wszelkie postępowania sądowe i egzekucyjne, cofną zażalenia i wnioski w postępowaniach klauzulowych, cofną wszelkie pozwy i apelacje, wnioski i żądania o zapłatę kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego. Po skutecznym wykonaniu ugody cofną także wszelkie pozwy w sprawach zawieszonych.

Ugoda kończy sprawy prawne o charakterze majątkowym, orzekając ich stan jako uregulowany. Do najważniejszych należało powództwo Komputronika wobec CCE o zapłatę należności wekslowej w kwocie 9 mln zł wraz z odsetkami, oraz zapłatę ceny sprzedaży akcji opcji put z powództwa Contanisimo przeciwko CCE na kwotę 48,7 mln zł wraz z odsetkami. Z drugiej strony ugoda wygasza roszczenia CCE przeciwko Contanisimo i Komputronikowi o zapłatę ceny za aktywa sprzedane w ramach umowy inwestycyjnej z 2010 r. 

Według Komputronika łączna wartość wierzytelności i roszczeń przysługujących Komputronikowi i Contanisimo przed zawarciem ugody wynosiła 94,5 mln zł. Z kolei wartość roszczeń CCE wobec Komputronika i Contanisimo przed zawarciem ugody to 54,2 mln zł.

W wyniku zawarcia ugody wszystkie wierzytelności i roszczenia Komputronika i Contanisimo zostały sprzedane firmie Activa za blisko 66,2 mln zł. Termin zapłaty to 1 rok od zawarcia ugody. W celu zabezpieczenia terminowej zapłaty została ustanowiona hipoteka na nieruchomościach przeniesionych na Activę przez CCE, na łączną kwotę 80 mln zł.

CCE zostało zwolnione ze swoich wszystkich zobowiązań wobec Komputronika, Contanisimo i Activy, a także zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, poprzez przeniesienie na Activę nieruchomości rolnych i przemysłowych, których wartość rzeczoznawca ocenił na 66,5 mln zł. CCE uzyska kapitał obrotowy na dalszą działalność operacyjną – Komputronik i Contanisimo zapłacą solidarnie na rzecz CCE 300 tys. zł.

– Chociaż Grupa Kapitałowa Komputronik ustąpiła wartościowo z ok. 30 proc. roszczeń i wierzytelności wobec CCE, ugodę oceniamy jako korzystną. Zakończenie sporów sądowych i uzyskanie wartościowych aktywów zbywalnych na wolnym rynku pozwoli w perspektywie kilku kwartałów znacząco obniżyć koszty obsługi prawnej i skoncentrować się na dalszym rozwoju podstawowej działalności. Cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się doprowadzić do końca trwający ponad 4 lata spór – komentuje Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika.

Według wstępnych szacunków, umowa wpłynie na bilans jednostkowy i skonsolidowany Komputronika. Spółka ocenia, że na poziomie skonsolidowanego zysku netto jednorazowa strata wyniesie od 4 do 5 mln zł. Szczegółowe wyliczenia mają być podane do publicznej wiadomości.