Badanie „Connected Small Business Report 2016” przeprowadzone na zlecenie Salesforce w USA pokazuje, że pogłębia się przepaść technologiczna między małymi a średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. Większość drobnych biznesów ogranicza się do zakupu elementarnych składników infrastruktury IT. Ostrożnie wydaje pieniądze, patrząc głównie na cenę, a nie możliwość osiągnięcia konkretnych efektów biznesowych. Nie decyduje się na wdrażanie rozwiązań, które pozwalają uzyskać istotną przewagę konkurencyjną. W efekcie tylko nieliczne małe firmy przechodzą na wyższy poziom rozwoju technologicznego Przyczyn tego stanu jest kilka.


Brak fachowych kadr
Według badania 83 proc. małych firm nie korzysta z wykwalifikowanych pracowników IT. Aż 72 proc. właścicieli firm samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące wyboru i zakupu nowych technologii. Zaledwie w 4 proc. przypadków tego typu ustalenia podejmuje szef działu informatyki. Taka sytuacja negatywnie wpływa na poziom i kierunki inwestycji w IT. Te obszary są w małych firmach bardzo zaniedbane. Właściciele są po prostu zbyt zajęci bieżącymi zadaniami, aby myśleć perspektywicznie o rozwiązaniach informatycznych.

Z raportu wynika, że firmy średnio wydają na IT 15 proc. swojego budżetu. Pieniądze najczęściej przeznaczane są na sprzęt (46 proc. wskazań), oprogramowanie wspomagające podstawowe obszary działalności (np. finansowo-księgowe – 33 proc.), oprogramowanie do prowadzenia działalności (w tym głównie MS Office – 26 proc.), hosting (22 proc.) oraz bezpieczeństwo informatyczne (21 proc.). 

Co piąta firma inwestuje w oprogramowanie wspomagające sprzedaż w punktach sprzedaży. Jeszcze mniej (16 proc.) – w rozwiązania mobilne i aplikacje, a tylko co dziesiąta w rozwiązania CRM. 


Nie chcą biznesowych rozwiązań
Głównym kryterium wyboru technologii (dla 74 proc. badanych) jest cena. Ponadto 43 proc. przedsiębiorców bierze pod uwagę wygodę użytkowania, a 37 proc. - kompatybilność z już istniejącą infrastrukturą. 

Małe firmy w bardzo ograniczonym zakresie używają rozwiązań, systemów i aplikacji biznesowych. Jedna piąta przedsiębiorstw wykorzystuje tylko jedną aplikację, a 18 proc. – żadnego produktu B2B. Blisko połowa (46 proc.) małych firm używa od 2 do 4 rozwiązań, a 16 proc. korzysta z większej liczby programów. Co istotne, w badaniu do aplikacji biznesowych zaliczono tak podstawowy program jak Microsoft Office, co jeszcze bardziej pokazuje niskie nasycenie biznesu rozwiązaniami usprawniającymi pracę i sprzedaż. 

Co więcej, przeszło połowa (55 proc.) firm nie korzysta z niestandardowych aplikacji biznesowych, przygotowanych specjalnie na potrzeby przedsiębiorców. 

 

Cyfryzacja? Na papierze
Badanie wykazało, że jednym z najbardziej zaniedbanych obszarów działania małych firm jest sprzedaż. W głównej mierze do gromadzenia i przechowywania danych o klientach firmy używają podstawowych narzędzi, jak email (44 proc.), arkusze kalkulacyjne (41 proc.), czy papierowe notatki (34 proc.). 

Zaledwie co piąta firma korzysta z CRM pracującego na własnym serwerze, a 12 proc. sięga po CRM w chmurze. Nie lepiej wygląda sytuacja w samym procesie sprzedaży. Dominują w nim takie metody jak arkusze kalkulacyjne (24 proc.), czy pisemne notatki (34 proc.), a systemów CRM używa  24 proc. Jedna piąta firm w procesie sprzedaży w ogóle nie wspiera się technologiami.

Małe firmy nieco bardziej niż w sprzedaż angażują się w marketing. Połowa ankietowanych przyznaje, że korzysta z reklamy w social mediach (51 proc.), email marketingu (37 proc.), czy innych form reklamy online (21 proc.). Co piąta zamówiła usługi pozycjonowania serwisu internetowego (SEO). Nadal jednak niewielka liczba firm korzysta z najnowszych rozwiązań, takich jak automatyzacja marketingu (7 proc.). Co dziesiąta całkiem pomija IT promując swojej ofertę.

 

Prosta obsługa klienta
Małe firmy wykorzystują najbardziej elementarne narzędzia także w obszarze obsługi klienta. Dla przeszło połowy z nich głównym narzędziem kontaktu z klientami jest rozmowa telefoniczna (52 proc.) oraz kontakt mailowy (47 proc.). Jedna trzecia firm angażuje się w komunikację z klientami w social mediach (32 proc.). Co piąta (20 proc.) firma w obszarze obsługi klientów wspiera się systemem CRM, z czego niemal połowa bazuje na rozwiązaniach działających w chmurze. 

Pomimo zaufania do rozwiązań chmurowych (tak deklaruje 62 proc. właścicieli małych firm), jedna trzecia przedsiębiorstw nie korzysta z ani jednego rozwiązania bazującego na chmurze obliczeniowej. Jedynie co dziesiąta firma przeniosła rozwiązania biznesowe do chmury. Wyraźnie widać więc, że zaufanie do technologii nie przekłada się na jej wykorzystywanie. 

 

Przedsiębiorcy nie mają głowy do IT
Właściciele małych firm muszą spełniać jednocześnie wiele ról. Są dyrektorami zarządzającymi, kierują sprzedażą i marketingiem, zarządzają finansami i technologiami IT. 

Jako największe problemy wskazują natłok obowiązków – brak czasu w ciągu dnia (35 proc.), wpływ zdarzeń gospodarczych na biznes (34 proc.) oraz ograniczone zasoby i konieczność płacenia podatków (oba wskazania po 31 proc.). 

Na liście czynników zaburzających rytm pracy na 8 miejscu znalazło się wdrażanie nowych technologii, co potwierdza niski priorytet inwestycji w IT.

W większości firm problem stanowi raportowanie i zarządzanie w oparciu o informacje obrazujące rzeczywistą kondycję biznesu, a 7 na 10 właścicieli firm zmuszonych jest samodzielnie przygotowywać raporty. 

Badanie zostało przeprowadzone w USA w listopadzie 2016 roku wśród 304 małych firm (mniej niż 100 pracowników). 

 

Polska rzeczywistość 
Odnosząc badanie Salesforce do polskich realiów, można dokonać pewnych porównań. Choć dwie trzecie małych firm w Polsce ma własną stronę internetową, to tylko jedna trzecia pracowników w codziennej pracy wykorzystuje komputer i Internet. Jedna piąta firm wykazuje jakąkolwiek aktywność w serwisach społecznościowych, natomiast narzędzia w chmurze są niemal niewykorzystywane. Dane GUS wskazują, że w Polsce 94 proc. małych firm nie korzysta w ogóle z cloud computingu.

Jakie rozwiązania mogą zainteresować polskich przedsiębiorców? Takie, które usprawnią zarządzanie biznesem. Według badania Motabi 82 proc. polskich menedżerów nie ma na czas dostępu do informacji potrzebnych do kierowania firmą. Jednocześnie 42 proc. z nich traci tygodniowo ponad 5 godz. na zbieranie danych i przygotowywanie raportów, zaś niemal 30 proc. przeznacza ponad 5 godz. tygodniowo na weryfikowanie poprawności danych w otrzymywanych raportach.