Projekt przewiduje powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego zadaniem ma być ochrona praw mikroprzedsiębiorców. Będzie się to odbywało m.in. poprzez opiniowanie aktów prawnych odnoszących się do działalności firm oraz prowadzenie mediacji między przedsiębiorcami i urzędnikami.

Rzecznikowi będzie przysługiwało także prawo do inicjatywy legislacyjnej w zakresie regulacji dotyczących działalności gospodarczej. Będzie mógł występować do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w przepisach o działalności gospodarczej oraz w związanym z nimi orzecznictwie. Do jego uprawnień ma należeć także możliwość wnoszenia skarg i skarg kasacyjnych do sądów administracyjnych.

Rzecznik będzie mógł działać z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy czy organizacji przedsiębiorców. Ma być powoływany na sześcioletnią kadencję.