Unia wprowadzi nowe regulacje dotyczące e-handlu. Jak zapewniają Komisja Europejska, przedsiębiorstwa skorzystają dzięki znacznej redukcji kosztów transgranicznego przestrzegania przepisów VAT. Ponadto będą mogły konkurować na równi ze sprzedawcami spoza UE.

Według nowych regulacji np. przedsiębiorstwa obsługujące interfejsy elektroniczne, takie jak platformy e-commerce, w niektórych sytuacjach będą uznawane - do celów VAT - za dostawcę towarów sprzedawanych klientom w UE przez firmy korzystające z takich serwisów. W związku z tym będą pobierać i odprowadzać VAT od sprzedaży tych towarów.

Zostanie poszerzona koncepcja MOSS (mini-one-stop-shop, tzw. mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie rozliczenia VAT). Jest to mechanizm umożliwiający rozliczanie VAT-u należnego w różnych krajach UE w jednym kraju unijnym. Dotyczy usług telekomunikacyjnych, nadawczych - tv i radio - oraz cyfrowych (TBE), m.in. hostingu, dostawy oprogramowania, dostępu do baz danych, ściągania aplikacji, gier online.
 
Koncepcja MOSS zostanie poszerzona, a nowy system nazwano OSS (czyli już bez mini). Obejmie wszystkie rodzaje usług B2C oraz sprzedaż na odległość towarów drogą elektroniczną.

Sprzedawca naliczy i pobierze podatek VAT w miejscu sprzedaży dla klientów w UE oraz zadeklaruje i zapłaci ten podatek na rzecz państwa członkowskiego wg identyfikacji OSS. Towary te będą następnie korzystać ze zwolnienia z VAT w imporcie.

Zniesiony zostanie próg sprzedaży na odległość, zgodnie ze zobowiązaniem do stosowania zasady miejsca przeznaczenia dla podatku VAT.

Powstanie program importu, obejmujący sprzedaż na odległość towarów importowanych z krajów trzecich do klientów w UE do wartości 150 euro. Zniesione zostanie obecne zwolnienia z VAT dla towarów w małych przesyłkach o wartości do 22 euro.

Tam, gdzie nie jest używany importowy OSS, dostępny będzie drugi mechanizm uproszczenia dla importu. VAT importowy zostanie pobrany od klientów np. przez operatora pocztowego, firmę kurierską, agentów celnych.

Państwa członkowskie zyskają dzięki nowym regulacjom wpływy VAT większe o 7 mld euro rocznie - twierdzi Bruksela.