Zarząd spółki będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy NTT System wypłatę dywidendy w wysokości 0,22 zł na akcję, co daje w sumie 3,01 mln zł. Pozostała część zysku netto za 2015 r. zostanie przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych, a nadwyżka na kapitał zapasowy. Jednostkowy zysk netto spółki wyniósł w 2015 r. 4,9 mln zł.

Jeśli rekomendacja przejdzie, tegoroczna dywidenda będzie wyższa niż w ub.r. W zeszłym roku NTT wypłacił dywidendę w wysokości 0,15 zł na akcję, przeznaczając na nią 2,052 mln zł z zysku netto spółki w wysokości 2,9 mln zł.