Karol Okoński z powołania premiera został pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Odpowiada m.in. za politykę rządu w tym zakresie, koordynuje działania jednostek odpowiedzialnych za cyfrową ochronę państwa (CSIRT), które funkcjonują przy NASK, ABW i MON. Do pełnomocnika spływają dane związane z cyberbezpieczeństwem kraju i zagrożeniami, a jego rolą jest ich ocena i przygotowanie nowych kroków. Opiniuje również akty prawne w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego.

Nowy pełnomocnik w lipcu 2018 r. został sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Od czerwca 2016 r. był podsekretarzem. Jego zadania w resorcie to m.in. funkcje kierownicze wobec departamentów cyberbezpieczeństwa, rozwoju usług cyfrowych i systemów państwowych, kierownictwo komitetu audytu, funkcja szefa komitetów sterujących kluczowych projektów ministerstwa, m.in. CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) e-dowodu, węzła krajowego i transgranicznego, otwartych danych, systemu rejestrów państwowych.

Karol Okoński ma duże doświadczenie w realizacji projektów IT, zwłaszcza w zakresie integracji oraz w procesach zarządzania zmianą i cyklem produkcji oprogramowania. W latach 2001-2012 był zaangażowany w projekty IT z ramienia firmy doradczej Accenture. Następnie pełnił funkcję dyrektora IT w Poczta Polska Usługi Cyfrowe oraz FM Bank PBP.

Nowy pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa jest absolwentem wydziału zarządzania i ekonomii Politechniki Gdańskiej.