Gmina Lublin wystawiła Qumakowi szereg not obciążeniowych na sumę ponad 30 mln zł. Domaga się zapłaty kar za różne naruszenia umów. Największe kary posypały się z tytułu niedotrzymania terminów realizacji kontaktów - 26,9 mln zł oraz 1,354 mln zł. Spółka została obciążona także za nieterminową zapłatę wynagrodzenia, a nawet za nieobecność jej przedstawiciela na spotkania roboczych. Noty wystawiono w końcu stycznia br.

Na początku lutego br. warszawski sąd ogłosił upadłość spółki. Syndyk zapowiedział wyjaśnienie przyczyn nałożenia kar przez gminę Lublin.

Jeszcze przed ogłoszeniem upadłości miasto Lublin zerwało ze spółką umowę wartą 23 mln zł. Zapłaty kar w związku z zawartymi kontraktami domagają się m.in. krakowski port lotniczy w Balicach - na sumę 14,8 mln zł i miasto Gdynia - 3,4 mln zł.