Wraz z wersją 1.31 użytkownicy systemów: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT i Gestor GT otrzymują rozwiązania umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z nowymi przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku.

W systemach InsERT GT udostępniono m.in. kreator zmian VAT na 2013 r., który pozwala na dostosowanie programu do nowelizacji prawa. Natychmiastowy dostęp do zmian wprowadzonych w programach InsERT GT umożliwia usługa e-Abonamentu (aktualizacje są pobierane automatycznie).

Wśród nowości, jakie pojawiły się w Subiekcie GT w związku z VAT na podstawie art. 106f Ustawy o podatku od towarów i usług, jest nowy rodzaj dokumentu: faktura uproszczona oraz możliwość dopisywania kontrahenta do kartoteki z minimalnym zestawem danych w postaci numeru NIP lub PESEL. Umożliwiono wybór rodzaju procedury marży w edycji faktur marża, zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług. Jest także opcja podawania w dokumentach handlowych daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zapłaty – w przypadku faktur zaliczkowych. Udostępniono nowe wzorce wydruków dostosowane do wymagań prawnych na rok 2013, m.in. fakturę uproszczoną, FS odwrotne obciążenie, fakturę marża, noty korygujące, fakturę wewnętrzną.

W Rachmistrzu GT i Rewizorze GT wprowadzono m.in. wzorce wydruku duplikatu dokumentu dla noty korygującej (zarówno wg specyfikacji prawnej na rok 2013, jak i dla wcześniejszego okresu) oraz wzorce wydruku dla faktur wewnętrznych, a także ich korekt, dostosowane do nowych zasad. W edycji not korygujących do dokumentu nieistniejącego w systemie dodano możliwość określania daty zakończenia dostawy. Wprowadzono wzorce wydruku zgodne z wymogami prawnymi na rok 2013 dla not korygujących, w tym wzorzec dla duplikatu dokumentu.

W Gratyfikancie GT w module Deklaracji ZUS uwzględniono wydruk rocznej informacji RMUA, natomiast w naliczeniach zgłoszeniowych ZUS dodano deklarację ZUS ZSWA - zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W tym samym module wprowadzono funkcję ułatwiającą sporządzenie rocznej informacji ZUS IWA.

W Gestorze GT na podstawie art. 106f Ustawy o podatku od towarów i usług dodano nowy rodzaj dokumentu: faktura uproszczona. Wprowadzono możliwość określania daty zakończenia dostawy w dokumentach handlowych lub daty otrzymania zapłaty, w przypadku faktur zaliczkowych. Udostępniono nowe wzorce zgodne z przepisami na 2013 r., m.in. drukowanie daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zaliczki w fakturach zaliczkowych.