Action złożył w sądzie dwa wnioski - 20 lipca o wszczęcie postępowania sanacyjnego, a 22 lipca - o postępowanie sanacyjne połączone z restrukturyzacją. W dniu 1 sierpnia warszawski sąd gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych na wniosek spółki otworzył postępowanie sanacyjne. Sędzią komisarzem został Jarosław Zarębski, a na zarządcę wyznaczono Krzysztofa Gołębia. 'Zezwolono spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu' - poinformował Action.

Action złożył w sądzie wstępny plan restrukturyzacyjny, w którym zarząd założył wprowadzenie lub kontynuację następujących działań:

1) rezygnację lub znaczne ograniczenie niskorentownych kontraktów oraz projektów,

2) koncentrację na dalszym rozwoju kanałów dystrybucji o najwyższej rentowności oraz najszybszym spływie należności,

3) selektywny dobór dostawców,

4) weryfikację zasad dotyczących zakupu towarów i usług w celu: a) podniesienia rentowności, b) skrócenia cyklu rotacji zapasów, c) optymalizacji wskaźnika zapłaty zobowiązań, d) poprawy struktury kosztowej w szczególności poprzez redukcji poziomu kosztów personalnych i ograniczenia kosztów usług obcych,

5) konsolidacje grupy kapitałowej Action poprzez przejęcie niektórych spółek zależnych przez Action S.A.


Zarząd przedstawił ponadto wstępne propozycje układowe:

1) Objęcie wszystkich wierzycieli w jednej grupie,

2) Karencję w spłacie zobowiązań do końca 2017 r.

3) Umorzenie odsetek i ewentualnych innych należności ubocznych w całości,

4) Spłatę wierzycieli w pełnej wysokości należności głównej w maksymalnie 20 równych ratach kwartalnych płatnych do końca miesiąca następującego po upływie I kw. 2018 r.


Zarząd Actionu wyjaśnia, że celem podjętych działań jest uniknięcie niewypłacalności spółki oraz zabezpieczenie praw interesariuszy. Przekonuje, że otwarcie postępowania sanacyjnego tworzy parasol ochronny, który pozwala na niezakłócone funkcjonowanie spółki w trakcie restrukturyzacji.


Prezes Bieliński: decyzje skarbówki są nieakceptowalne


Action starał się o wszczęcie postępowania sanacyjnego przez sąd w związku decyzjami organów skarbowych, które naliczyły spółce zaległości VAT w łącznej wysokości 58,5 mln zł.

- Ostatnie decyzje urzędu skarbowego, w których obciąża się nas odpowiedzialnością za błędy, zaniechania i niedociągnięcia urzędników i podmiotów trzecich, są dla nas nieakceptowalne. Chcę z całą stanowczością podkreślić, że Action zawsze z najwyższą starannością podchodziło do kwestii regulowania swoich zobowiązań podatkowych, co potwierdzały liczne kontrole organów podatkowych. Ostatnie decyzje urzędów skarbowych są de facto karą za działalność podmiotów niepowiązanych z Action. Te decyzje spowodowały spadek wiarygodności w oczach banków, ubezpieczycieli i dostawców. Co za tym idzie, zaczęło to zagrażać interesom spółki i jej akcjonariuszy, a także jej kontrahentom i pracownikom. Nie mogliśmy na to pozwolić, dlatego zdecydowaliśmy się na złożenie do sądu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego – tłumaczy Piotr Bieliński, prezes Actionu – Pozytywna decyzja sądu zabezpiecza naszą pozycję finansową i pozwala przeprowadzić restrukturyzację. Dzięki niej jesteśmy w stanie w niezakłócony sposób rozwijać działalność grupy kapitałowej Action - zapewnia prezes.

Decyzje skarbówski nie są ostateczne, spółka odwołała się od nich. Zarząd uspokaja, że ma wystarczające zasoby na zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań.

'W ocenie zarządu spółki zobowiązania mogące wyniknąć z [wyżej opisanych] decyzji podatkowych nie stanowią dla spółki sytuacji krytycznej. Spółka posiada bowiem wystarczające i rzeczywiste zasoby majątkowe pozwalające na pokrycie lub zabezpieczenie tych zobowiązań. Należy jednak podkreślić, że składniki majątku spółki przeznaczone są do zapewnienia jej funkcjonowania i rozwoju. Ponadto ewentualne, negatywne nastawienie podmiotów finansujących działalność emitenta, skumulowane z realizacją przymusową (w ramach ustawowych uprawnień organów podatkowych) powyższych zobowiązań podatkowych, mogłoby doprowadzić do sytuacji niewypłacalności spółki.' - tłumaczy Action w komunikacie dotyczącym złożenia wniosku sanacyjnego.

Zarząd przekonuje także, że głównym powodem opóźnienia publikacji informacji poufnej o złożeniu wniosków w sądzie była 'poważnie i bezpośrednio zagrożona kondycja finansowa spółki, w sytuacji gdy nie mają zastosowania przepisy dotyczące upadłości, a niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej zagrażałoby interesom akcjonariuszy, wierzycieli i spółki.'