Samsung Electronics Polska wypowiedział wszystkie umowy z Actionem oraz wszystkie pozostałe stosunki prawne łączące obie spółki - poinformował dystrybutor. Oświadczenie producenta w tej sprawie z dnia 14.12 br. wpłynęło do spółki 21.12 br. Zachowane zostaną terminy wypowiedzenia przewidziane w umowach, a w razie ich braku przestały one obowiązywać niezwłocznie.

Decyzja Samsunga nie dotyczy umów trójstronnych, których stronami są Action i Samsung, tj. autoryzowanej umowy dystrybucyjnej z dnia 29 maja 2015 r. oraz umowy subdystrybucji sprzętu medycznego należącej do Samsunga spółki Neurologica z dnia 20 lutego 2016 r.  

"Od rozpoczęcia postępowania sanacyjnego Action S.A. w restrukturyzacji współpraca spółki z Samsung została poważnie zawężona z uwagi na ograniczenia w zawieraniu umów przez Samsung po dacie otwarcia postępowania sanacyjnego." - dodaje Action. Samsung nie skomentował tej informacji.

Action jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, które rozpoczęło się 1 sierpnia br.