Jednostkowy zysk netto Komputronika wyniósł w minionym roku obrachunkowym (1 kwietnia 2015 r. - 31 marca 2016 r.) 9,65 mln zł. Zarząd rekomenduje radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, aby przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy spółki. 

W ub.r. Komputronik wypłacił dywidendę w wysokości 50 gr na akcję (w sumie 4,786 mln zł), z tym że zysk do podziału z roku 2014/2015 (13,36 mln zł) był wyraźnie wyższy niż w roku 2015/2016.