Miasto Katowice odstąpiło od umowy na realizację projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, zawartej z konsorcjum COIG (spółka zależna Wasko) oraz Vulcan. Wartość umowy wynosiła 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł brutto) i mogła zostać powiększona.  

Zamówienie obejmowało dostawę, instalację i wdrożenie systemu ERP w katowickim urzędzie miasta oraz w ponad 200 podległych mu jednostkach wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej. Przetarg rozstrzygnięto w październiku 2017 r. Startowały w nim również Asseco Data Systems oraz konsorcjum Sputnik Software i S&T Services. Termin realizacji umowy to 3 lata plus 30 miesięcy gwarancji.

Urząd uzasadnia swoją decyzję wadliwym i sprzecznym z umową wykonaniem przedmiotu kontraktu, a także opóźnieniami. Domaga się od konsorcjum zwrotu części wynagrodzenia w wysokości 5,8 mln zł i zapłaty 4,8 mln zł kary, czyli 20 proc. wartości kontraktu. Nie wyklucza dochodzenia odszkodowania, jeżeli szkoda okaże się wyższa.

Konsorcjum uznaje zerwanie umowy za bezzasadne i tym samym bezskuteczne, uważa, że nie ma podstaw do żądania kary i zwrotu wynagrodzenia. Zapewnia, że prace realizowano należycie i terminowo, a opóźnienia powstały wyłącznie z winy urzędu.