W dyskusji o zarządzaniu innowacjami często skupiamy się na historiach sukcesów i tym, jakie działania podjąć lub za pomocą jakich procesów skutecznie rozwijać innowacje od etapu kreacji do ich wdrożenia komercyjnego. Często pomijany jest tutaj kluczowy aspekt, czyli kultura innowacji warunkująca ich sukces. Stanowi ona swoiste spoiwo, które łączy ze sobą wszelkie inicjatywy w firmie nakierowane na rozwój. Jej brak bądź niedostateczny poziom rozwoju może z kolei skutkować tym, że nasze działania będą dalekie od oczekiwanych. Omówmy więc błędy, które mogą skutecznie zniweczyć nasze wysiłki.

 

Błąd pierwszy  Niepewność odnośnie do priorytetów innowacyjnych

Brak jasnej wizji innowacji w firmie prowadzi do przypadkowego tworzenia pomysłów, nieprzejrzystych kryteriów oceny, nieustrukturyzowanych przeglądów pomysłów i ich selekcji oraz słabego uzasadnienia decyzji. Jak temu zaradzić? Kluczowe jest tutaj zdefiniowanie jasnej i przejrzystej strategii innowacji przez zdefiniowanie i komunikowanie: po co, gdzie, jak i z kim „robić innowacje”. Uwaga: strategia innowacji musi być spójna z ogólną strategią firmy i musi wspierać jej realizację.

 

Błąd drugi  Zbyt duża presja krótkoterminowych działań operacyjnych

Często firmy, poszukując tzw. prostych rezerw, zbytnio koncentrują się na „naprawianiu” i „optymalizowaniu”, a nie na kreatywnym „wymyślaniu na nowo” produktów, procesów i usług. Jakie środki zaradcze należy tu podjąć? Kluczowe jest w tym przypadku powołanie liderów innowacyjności w celu kierowania, motywowania i wspierania zespołów w podważaniu status quo, odkrywaniu szans i poszukiwaniu nowych rozwiązań. Ważne jest też ustalenie konkretnych miar wyników w systemie zarządzania poprzez cele w dziedzinie innowacji, dla każdego menedżera i pracownika firmy.

 

Błąd trzeci  Niedostateczne zorientowanie na klienta lub użytkownika

Podstawowe problemy, z jakimi firmy borykają się na tym etapie, to zbytnie poleganie na powierzchownej wiedzy o kliencie lub wiedzy z przeszłości oraz niepełne lub nieprecyzyjne zdefiniowanie potrzeb konkretnych grup klientów. Antidotum na te bolączki może stanowić „wejście w buty klientów” w celu zrozumienia ich doświadczenia pod kątem zadania do wykonania oraz otwarcie się i aktywne zaangażowanie klientów w proces współtworzenia nowych produktów i usług.

 

Błąd czwarty  Obawa przed eksperymentowaniem i podejmowaniem ryzyka

Ten grzech jest z reguły wynikiem nierealistycznych celów finansowych lub kultury organizacyjnej, która nie toleruje błędów. Musimy pamiętać o tym, że innowacja wiąże się z ryzykiem i podejmowaniem decyzji w warunkach bardzo dużej niepewności. Ten grzech może w całości sparaliżować wszelkie działania innowacyjne w firmie. Środki zaradcze to: przykład idący z góry (chodzi o to, aby liderzy firmy wspierali także projekty wysokiego ryzyka/wysokiego zwrotu) oraz zastosowanie „przedsiębiorczego” podejścia dotyczącego inwestycji, alokacji zasobów, wspierania i oczekiwań odnośnie do zwrotu z inwestycji w projekty innowacyjne.

 

Błąd piąty  Brak cierpliwości dotyczącej rezultatów działań innowacyjnych

W pościgu za spełnieniem krótkoterminowych celów często pojawia się tendencja, aby „zakręcać kurek” zbyt wcześnie w przypadku przełomowych działań innowacyjnych o długim horyzoncie realizacji – co jest dla nich zabójcze, gdyż o takie projekty trzeba umiejętnie dbać. Jak przeciwdziałać tym zagrożeniom? Rozwiązaniem jest alokowanie zasobów do projektów długoterminowych, które następuje po weryfikacji ich potencjału, jeśli chodzi o kreowanie przełomowej wartości. Innym sposobem, aby zapobiec przedwczesnej śmierci przełomowych pomysłów, jest prezentowanie projektów długoterminowych zaufanym i zmotywowanym klientom, aby poznać ich opinię i zapewnić ich wsparcie.