ZA DUŻO PODPISÓW, ZBYT GŁĘBOKIE ZMIANY

CRN Polska rozmawia z Andrzejem Rucińskim, członkiem zarządu i dyrektorem rozwoju w Unizeto.

Andrzej Ruciński
CRN Polska Czy nowelizacja regulacji dotyczącej podpisu elektronicznego jest potrzebna?

Andrzej Ruciński Oczywiście, że zmiana przepisów blisko dziesięć lat po ich opracowaniu jest potrzebna. Jednak powinna nastąpić w drodze nowelizacji obowiązującej ustawy, a nie przygotowywania zupełnie nowego aktu prawnego. Uzyskanie pożądanego efektu nie wymagało tak daleko idących działań. Zmiana powinna przede wszystkim doprowadzić do zgodności naszych przepisów z regulacjami UE. Następnie należałoby doprecyzować istniejące już przepisy lub zastąpić je nowymi, których brzmienie wynikałoby z doświadczenia zebranego w okresie obowiązywania dotychczasowej ustawy. Natomiast wprowadzanie „nowatorskich” rozwiązań, których praktyczna realizacja nie jest jeszcze znana, może przynieść więcej szkody niż korzyści.

CRN Polska Czy nowe przepisy przyniosą zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców e-podpisem?

Andrzej Ruciński Sama zmiana przepisów nie spowoduje zwiększenia zainteresowania biznesu elektroniczną formą komunikacji. Jeżeli nie będzie praktycznych rozwiązań, rzeczywiście ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, zapisy ustawy nic nie zmienią. Biorąc pod uwagę, że obowiązujący akt prawny – wbrew głoszonym powszechnie opiniom – nie ogranicza istotnie rozwoju i stosowania różnych form elektronicznego podpisu ani metod uwierzytelniania i identyfikacji, można mieć obawy, że również nowe przepisy nie spowodują automatycznie wzrostu zainteresowania, oprócz medialnego, dokumentem elektronicznym.

CRN Polska Czy rzeczywiście są potrzebne nowe rodzaje podpisu elektronicznego?

Andrzej Ruciński Myślę, że lista oczekiwań przedsiębiorców jest krótsza niż liczba rodzajów podpisów elektronicznych i sposobów uwierzytelniania wynikająca z trzech aktów prawnych – projektów ustawy o podpisach elektronicznych, ustawy o dowodach elektronicznych oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

CRN Polska Rząd zapowiada, że planowane zmiany aktu prawnego przyczynią się do upowszechnienia podpisu elektronicznego wśród przedsiębiorców i rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki, a także poszerzenia zakresu usług, w których będzie wykorzystywany. Czy tak się rzeczywiście stanie?

Andrzej Ruciński Mój wcześniejszy komentarz to po części odpowiedź na to pytanie. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że wprowadzona wielość rodzajów podpisów elektronicznych przyczyni się raczej do zwiększenia wątpliwości przeciętnego obywatela, który już obecnie ma kłopoty ze zrozumieniem istoty podpisu elektronicznego.