Obowiązujące od 2016 r. regulacje w ustawach o podatkach dochodowych zastępują w tym względzie tzw. ulgę na nowe technologie. Była to zachęta polegająca na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych na pozyskanie wiedzy technologicznej, w szczególności wyników badań i prac rozwojowych, które umożliwiały wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów bądź usług. Pod warunkiem że wiedza taka nie była stosowana na świecie przez okres dłuższy niż poprzednie 5 lat, co potwierdzać miała opinia niezależnej jednostki naukowej.

Niestety, w praktyce tzw. ulga na nowe technologie nie spotkała się z większym zainteresowaniem przedsiębiorców. Ponadto konstrukcja i definicje, na których się opierała, powodowały, że można było ją zastosować np. do nowej wersji systemu finansowo-księgowego lub najnowszej wersji popularnego systemu operacyjnego. Co z pewnością dalekie było od wspierania prawdziwej innowacyjności. Przyjrzyjmy się zatem, czy nowe regulacje podatkowe obowiązujące od 2016 r. mogą realnie wesprzeć innowacyjnych przedsiębiorców z branży IT.

Obecna premia podatkowa polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) tzw. kosztów kwalifikowanych, ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową. Za taką uważa się badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystywania ich do tworzenia nowych zastosowań. Za koszty kwalifikowane ustawodawca uznał m.in. wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo- -rozwojowej oraz składki z tytułu tego wynagrodzenia określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika składek, czyli pracodawcę (więcej o kosztach kwalifikowanych w ramce obok).

Kosztami kwalifikowanymi ponoszonymi na działalność badawczo-rozwojową są m.in.:

• nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,

• ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,

• odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem.