Takie pytania pojawiają się w wielu przedsiębiorstwach próbujących zmienić sposób działania organizacji na model Agile. W tym artykule pokazujemy 10 sprawdzonych i skutecznych metod, które zachęcą pracowników do aktywnego udziału w działaniach skupionych na zwinnej transformacji. Takiej, która pomaga przekształcić silosowe struktury w małe, samoorganizujące się zespoły, odpowiedzialne za dany produkt od pomysłu do wprowadzenia go na rynek. Interesariusze oczekują, że przeprowadzone zmiany przyniosą mierzalne korzyści, m.in. w postaci szybszego dostarczania lepszej jakości rozwiązań oraz większej transparentności prac poszczególnych zespołów.

Dodatkową presję wywierają klienci, którzy również chcą mieć wpływ na zakres funkcjonalności ostatecznego rozwiązania. Chociaż mogłoby się wydawać, że praktyczne doświadczenie, znajomość metodyk oraz silne wsparcie kadry zarządzającej są wystarczające, aby z sukcesem prowadzić transformację, to z naszych obserwacji wynika, że kluczową rolę odgrywa umiejętność efektywnej komunikacji z powoływanymi zespołami oraz menedżerami średniego szczebla. Najważniejsze jest jednak…

…wsparcie liderów

Do kluczowych aspektów zwinnej transformacji (top-down) należy identyfikacja liderów zmiany oraz zaangażowanego sponsora, który będzie wspierał nadchodzącą ewolucję. Przejście na zwinny model pracy wymaga istotnych zmian: struktury organizacyjnej, stanowisk, wskaźników efektywności (KPI), modelu kontraktowania dostawców, sposobu budżetowania, architektury IT oraz dobrych praktyk oraz narzędzi, które są głęboko zakorzenione wewnątrz organizacji. Wymienione elementy dopiero w połączeniu ze sobą umożliwiają osiągnięcie pełnych korzyści z transformacji Agile. Wprowadzenie wielu z nich wymaga jednak zgody kierownictwa firmy, dlatego tak ważne jest, by było ono zaangażowane w projekt i identyfikowało się z nim.

Wykształcenie docelowej wizji organizacji

Decydując się na powołanie zespołów pracujących zgodnie ze zwinnymi pryncypiami, powinniśmy utworzyć docelową wizję organizacji. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są zespoły produktowe ukierunkowane na: doświadczenia użytkownika (experience & services oriented model), kanały sprzedaży (channel-product oriented model) lub ścieżki użytkownika (customer journey oriented model). Wybór powinien zależeć od celów biznesowych, które zostały obrane przez przedsiębiorstwo w ramach szerszej strategii. Aby je potwierdzić, niezbędne mogą okazać się warsztaty z kadrą zarządzającą, podczas których wybrane podejście zostanie dostosowane do firmowych realiów.

Symulacje biznesowe

„Scrum Lego”, „Agile Game”, „Agile ZOO”, „Scrum Tale”, „Królewski ogród”, „Agile Warrior” czy „SCRUMtastic” – to jedynie kilka z wielu gier pozwalających na przeprowadzenie symulacji biznesowej projektu zwinnego. Iteracyjne wytwarzanie produktu, brak branżowej nomenklatury, kontrolowane środowisko oraz abstrakcyjny przykład umożliwiają zapoznanie się ze zwinną filozofią w efektywny i przestępny sposób. Symulacja ułatwia zrozumienie zarówno fundamentów, jak i idei stojącej za planowanymi zmianami, bez zagłębiania się w ceremonie, artefakty czy role w danej metodyce (przynajmniej na początkowym etapie).