Takie wyniki uzyskano w siódmej edycji globalnego badania Deloitte: „2018 Deloitte Millennial Survey. Millennials disappointed in business, unprepared for Industry 4.0”. Badanie objęło 10 455 przedstawicieli generacji Y z 36 krajów, w tym 303 z Polski. W raporcie wyodrębniono również grupę niemal 1850 przedstawicieli młodszych millenialsów (urodzonych pomiędzy 1995 a 1999 r.) z sześciu krajów, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Wyniki cyklicznie przeprowadzanego badania młodych są pesymistyczne.

Czym jest lojalność pracownicza i jakie są efekty jej braku?

Lojalność uznawana jest za istotną wartość w relacjach międzyludzkich, a w ujęciu pracowniczym jest filarem, na którym opiera się działalność biznesowa wielu firm. Wyraża się w wierności poglądów, przywiązaniu i rzetelności wykonywanej pracy. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, stabilności i daje podstawy do przewidywania tego, jak zachowają się pracownicy w określonej sytuacji. Lojalność zatrudnionych jest także bardzo ważnym czynnikiem decydującym o kapitale intelektualnym firmy i niejednokrotnie gwarantuje stabilność jej funkcjonowania.

W ostatnich latach poziom lojalności pracowników spada. Z badania wynika, że 43 proc. respondentów z pokolenia Y przewiduje zmianę pracy w ciągu dwóch lat, a zaledwie 28 proc. z nich chciałoby pozostać w obecnym miejscu zatrudnienia powyżej pięciu lat. Lojalność wobec pracodawcy w najmłodszej grupie badanych jest jeszcze mniejsza: 61 proc. z nich twierdzi, że gdyby miało wybór, zmieniłoby obecną pracę w ciągu dwóch lat. Wyniki te są niczym gorzka pigułka, którą przedsiębiorcy muszą przełknąć, szukając odpowiedzi na pytanie o przyszłość swojego biznesu.

Lojalność pracowników okazuje się bardzo ważna także z perspektywy klientów, którzy często utożsamiają firmę z konkretną osobą, budują z nią relacje, opierając na nich ciągłość współpracy. Z drugiej strony lojalność jest kluczowym elementem funkcjonowania organizacji dla osób zarządzających. Stałość zatrudnienia obniża koszty wdrażania nowych pracowników, chroni wiedzę firmową i sprzyja lepszej atmosferze w pracy. Wobec tego wyniki „2018 Deloitte Millennial Survey” trzeba traktować jak ostrzeżenie – „żółtą kartkę” dla przedstawicieli biznesu.

Jak budować lojalność pracowników?

Raport zawiera jednak nie tylko gorzkie dla biznesu wnioski. Respondenci wskazywali też elementy budujące lub wzmacniające ich lojalność. W opinii ponad połowy badanych (57 proc.) najbardziej sprzyja temu kultura organizacji. Nieco tylko mniej istotne są profity finansowe (51 proc.). Respondenci doceniają również elastyczność czasu pracy oraz możliwość uczenia się (po 44 proc.). To istotne podpowiedzi, które ułatwiają zastanowienie się nad tym, jak wzmacniać lojalność młodych pracowników i dostosować biznes do oczekiwań młodego pokolenia.