Podkreślić trzeba, że już kilka lat temu podmioty publiczne podejmowały próby wykorzystania metodyk zwinnych w ramach zamawianych projektów. W pojedynczych postępowaniach wyraźnie wskazywano, że zamawiający oczekuje realizacji projektu zgodnie z metodologią zwinną. Przy czym umowy dotyczące takich projektów w zasadzie niczym nie różniły się od tradycyjnych wdrożeń realizowanych z wykorzystaniem metodologii kaskadowej. Powyższe podejście wynikało głównie z formułowanych wątpliwości odnośnie do tego, czy w świetle obowiązujących przepisów w ogólne możliwe jest realizowanie projektu w metodologii zwinnej. Wątpliwości te wynikały przede wszystkim z zobowiązania podmiotów publicznych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), która to ustawa wydawała się restrykcyjna i ograniczająca w znaczącym stopniu zasadę swobody umów obowiązującą podmioty prywatne.

Istotna nowelizacja prawa zamówień publicznych dokonana w 2016 r. poszerzyła katalog dopuszczalnych zmian umowy w zamówieniach publicznych. Tym samym niejako zachęciła zamawiających do stosowania metodyk zwinnych i dostosowania zamówień do realiów rynkowych. Wprowadzone do pzp zmiany jednocześnie zmobilizowały podmioty publiczne do zrewidowania swojego dotychczasowego podejścia i rozważenia wykorzystania także środków istniejących w ustawie już wcześniej. Tym samym obecnie najczęściej zadawane w tym kontekście pytanie nie brzmi, „czy” można zastosować metodyki Agile w ramach udzielanych zamówień, ale „jak” to zrobić.

 

Specyfika zamówień publicznych

Biorąc pod uwagę, że podmioty zobowiązane do stosowania pzp muszą uwzględnić szczególne regulacje, m.in. w zakresie zawarcia umowy, określenia przedmiotu zamówienia czy wszelkich zmian, zadane powyżej pytanie wydaje się jak najbardziej zasadne. W przeciwieństwie do firm działających na rynku prywatnym, podmioty publiczne nie dysponują pełną swobodą w zakresie zawierania i realizacji umów.

Niemniej jednak istnieją także pewne rozwiązania, specyficzne dla prawa zamówień publicznych, które wpisują się w metodyki zwinne i ułatwiają implementację ich założeń w ramach prowadzonych postępowań, takie jak dialog techniczny czy partnerstwo innowacyjne. Przy czym stosowanie metodyk Agile możliwe jest zarówno na etapie postępowania w przedmiocie wyboru wykonawcy do realizacji danego zamówienia, jak i na etapie samej realizacji projektu. W obu przypadkach dopuszczalne jest wykorzystanie takich środków, które pozwolą zwinniej i elastyczniej prowadzić postępowanie oraz realizować zamówienie. Niektóre z nich zostały opisane poniżej.