Dopasowanie świadczeń do osobistych preferencji

Firmy, które dokonały transformacji swoich programów wynagradzania, aby zapewnić większą różnorodność i personalizację, obserwują pozytywne efekty swoich działań. Niektóre przedsiebiorstwa zdecydowały się na kreatywne podejście, aby zapewnić większą harmonię między strategią wynagradzania, indywidualnymi preferencjami oraz celami firmy.

Jako przykład można tu podać dużego producenta odzieży, który wprowadził trzy elementy wynagrodzenia, z którego każdy opiera się na innym zestawie kryteriów: zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego jest uzależnione od tego, w jakim stopniu pracownik spełnia podstawowe wymagania i dba o swój rozwój w tym obszarze, wysokość premii jest całkowicie związana z osiągnięciem określonych celów, natomiast za działania przywódcze i wyniki w ocenie 360° przysługują zachęty i długoterminowe opcje na akcje. Dzięki tak elastycznemu systemowi pracownik ma możliwość decydowania, czy jego celem jest praca zespołowa, osiągnięcie celów dalekosiężnych, czy pełnienie roli przywódczej.

Innym przykładem jest firma Patagonia. Wdrożyła innowacyjny model wynagradzania pracowników, który stanowi odzwierciedlenie kultury przedsiębiorstwa i jego wartości. Zamiast tradycyjnego połączenia różnych świadczeń firma stosuje niekonwencjonalne podejście, w którym zaspokajane są potrzeby pracowników zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Program Patagonii przewiduje: 26 trzydniowych weekendów w ciągu roku, program surfingowy, w ramach którego pracownicy mogą uprawiać tę lub inną formę aktywności fizycznej w godzinach pracy; a także szeroki zakres świadczeń rodzinnych, m.in. opieka żłobkowo-przedszkolna w miejscu pracy mająca na celu wsparcie rodzicielstwa i karmienia piersią. W Patagonii panuje silne przekonanie, że warto zatrudniać silnie zmotywowanych ludzi z pasją, którzy potrafią bronić swoich przekonań. O słuszności tej tezy świadczy wzrost wydajności odpowiednio wynagradzanych pracowników. Firma zachęca pracowników, aby praca była dla nich zabawą, a sama traktuje ich jako docelowych klientów, co oznacza, że kładzie szczególny nacisk na sposób, w jaki są oni traktowani i wynagradzani.