Zasada odpowiedzialności solidarnej zakłada, że w przypadku gdy sprzedawca nie zapłacił podatku VAT z faktury dokumentującej sprzedaż towarów wrażliwych (patrz: ramka na str. 22), organy podatkowe mogą zobowiązać do zapłaty tego podatku solidarnie: sprzedawcę lub nabywcę tych towarów. Ta druga sytuacja może wystąpić, gdy wartość netto towarów wrażliwych nabywanych od jednego dostawcy przekracza kwotę 50 tys. zł w danym miesiącu oraz gdy w momencie dostawy tych towarów nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że podatek należny z tytułu dostawy lub jego część nie zostanie wpłacony na rachunek urzędu skarbowego.

Od 1 lipca br. zmienił się katalog towarów objętych mechanizmem podatkowej odpowiedzialności solidarnej. Został poszerzony o towary wrażliwe, do których zakwalifikowano m.in. materiały eksploatacyjne do drukarek (tonery, kasety z tuszem, kasety z tuszem i głowicą drukującą, tonery z głowicą drukującą) oraz cyfrowe aparaty fotograficzne. W przypadku tych towarów kupujący ponosi solidarną odpowiedzialność ze sprzedawcą za niezapłacony VAT od ich dostawy. Jednym ze sposobów zwolnienia kupującego z tej odpowiedzialności jest złożenie kaucji gwarancyjnej przez sprzedawcę. Po ostatecznym ukształtowaniu się treści ustawy o VAT transparentność biznesowa dostawcy (dystrybutora) jest łatwa do zweryfikowania na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Sławomir Harazin

wiceprezes zarządu, Action

Zależy nam na tym, aby zagwarantować kontrahentom pełne bezpieczeństwo transakcji. Z tego powodu wnosimy kaucję gwarancyjną. Pomijając interpretację ustawy o VAT, jej nowelizację uważam za ruch w dobrym kierunku. Po pierwsze wprowadzone zmiany dotyczące podatku od towarów i usług mają za zadanie pełniejsze dostosowanie przepisów do prawa unijnego. Drugim według mnie najistotniejszym celem ustawy jest zapewnienie większej skuteczności poboru VAT oraz zapobieganie wyłudzeniom zwrotu tego podatku w obrocie towarami wrażliwymi.