W ostatnich miesiącach w prasie biznesowej poświęcano wiele uwagi szeroko pojętej działalności innowacyjnej i formom wspierania polskiego biznesu z sektora nowych technologii. Zainteresowanie to wynika przede wszystkim z działań podejmowanych przez Ministerstwo Rozwoju i ogłoszonego planu #StartInPoland. Dodatkowo w nurt ten wpisuje się wspólna inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PZU, w wyniku której wiele podmiotów będzie mogło ubiegać się o finansowanie dla swoich projektów. Ponadto powoli rozpoczynają się konkursy na unijne dotacje w ramach działania „Projekty B+R przedsiębiorstw”.

W ten silny trend wspierania innowacyjności wpisują się także korzyści podatkowe dla podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową. W lutowym wydaniu CRN Polska (nr 2/2016), w artykule „Działalność B+R korzystna podatkowo” opisaliśmy związane z tym ulgi podatkowe. W niniejszym artykule przedstawiamy kolejną z podatkowych preferencji, czyli ułatwienia dla podmiotów, które uzyskały status centrum badawczo-rozwojowego (CBR).

W przypadku uzyskania przez daną spółkę statusu centrum badawczo-rozwojowego może ona zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki (odpisy) ponoszone na tzw. fundusz innowacyjności. Oznacza to, że kosztem uzyskania przychodu będzie dokonanie przelewu na specjalny fundusz bez konieczności jednoczesnego wydania owych środków. Należy jednak pamiętać, że CBR ma ograniczony czas na wydanie tego kapitału bez ponoszenia konsekwencji podatkowych. Przy czym utworzenie wewnętrznego funduszu innowacyjności nie jest obowiązkowe. W praktyce jednak większość CBR posiada taki fundusz.

Status centrum badawczo-rozwojowego przyznawany jest spółkom, które…

…uzyskały przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej 1,2 mln euro,

…w sumie 20 proc. przychodów netto w stosunku do przychodów ogółem generują ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych,

…przedłożyły oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Status CBR nie jest przyznawany „dożywotnio”. Aby go utrzymać, spółka musi w każdym kolejnym roku spełniać powyższe warunki.