Przypomnę raz jeszcze – wybór tego, czy płatność zostanie dokonana w formie tradycyjnej czy w formule podzielonej płatności, należy do nabywcy towarów/usług. I na nic się zda nasza, jako sprzedawcy, wola. Sprzedawca nie będzie miał wpływu na stosowanie podzielonej płatności przez nabywcę. Oczywiście możemy sobie ustalić z nabywcą, że nie przyjmujemy płatności metodą podzielonej płatności. Z tym że jeżeli płaci on nam po wykonaniu usługi lub dostawie towarów, to praktycznie nie mamy wpływu na to (jako sprzedawcy/usługodawcy), jaki sposób przelewu ostatecznie wybierze nasz nabywca/usługobiorca.

Podzieloną płatność będzie można stosować również w przypadku faktur zaliczkowych oraz częściowej płatności faktury/podatku. Split payment nie będzie stosowany do opłacania faktur „pro forma”. Podzielona płatność dokonana na rzecz innego podatnika niż wskazany w opłacanej fakturze powoduje, że podatnik otrzymujący wpłatę odpowiada solidarnie wraz z dostawcą/usługodawcą za nierozliczony podatek do kwoty otrzymanej na rachunek VAT. Taka solidarna odpowiedzialność może być pod pewnymi warunkami wyłączona.

Marchewka, czyli nie tylko kij

Fiskus wprowadził dla nabywców płacących podzieloną płatnością VAT kilka zachęt do jej stosowania. Należy do nich…

…odstąpienie od solidarnej odpowiedzialności w VAT – nabywcy towarów określonych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (są to tzw. towary wrażliwe, m.in. tusze do drukarek), którzy zapłacą swojemu dostawcy metodą podzielonej płatności, nie będą ponosili solidarnej odpowiedzialności za niezapłacenie VAT przez sprzedawcę.

…odstąpienie od stosowania sankcji VAT – od 2017 r. organ podatkowy może, jeżeli zidentyfikuje u nas nieprawidłowości w rozliczeniach VAT, nałożyć na nas tzw. sankcję VAT. Jest to dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 20, 30 lub 100 proc. wysokości zaniżenia naszego zobowiązania z tytułu VAT (lub zawyżenia zwrotu VAT itd.). Podatnicy, którzy zapłacą poprzez podzieloną płatność, nie będą mogli zostać obciążeni sankcją VAT (do wysokości kwoty podatku wynikającej z faktury zapłaconej przy użyciu split payment).

…niestosowanie podwyższonych (do 150 proc. wysokości standardowych) odsetek od zaległości podatkowych VAT – wobec takiego podatnika nie znajdą zastosowania również odsetki o podwyższonej stawce (150 proc. stawki podstawowej, która obecnie wynosi 8 proc. rocznie). Ale musi być spełniony dodatkowy warunek. A mianowicie dotyczy to wyłącznie zaległości podatkowej w VAT powstałej w wyniku złożenia deklaracji, w której wykazana kwota podatku naliczonego zapłacona była co najmniej w 95 proc. w modelu podzielonej płatności VAT.

…przyśpieszony zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego – dodatkowo podatnik płacący przy użyciu podzielonej płatności VAT będzie mógł wystąpić o zwrot VAT w terminie 25 dni (standardowy termin VAT to obecnie 60 dni).