Chociaż moment odbioru ma kluczowe znaczenie dla ukształtowania uprawnień zamawiającego, szczegółowa procedura z nim związana nie zawsze jest precyzyjnie określana w umowach. Aby wykluczyć wszelkie wątpliwości, pożądane jest określenie jednoznacznej procedury odbioru i posługiwanie się dokumentami, np. pisemnymi protokołami odbiorów, które zawierają datę akceptacji (odbioru) utworu – w pełni lub pod pewnymi warunkami.

 

Odstąpienie w trakcie tworzenia systemu

W takim przypadku – z uwagi na to, że oprogramowanie stanowi również utwór w rozumieniu prawa autorskiego – może powstać wątpliwość, czy do oprogramowania tworzonego na zamówienie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego właściwe dla zamawiania wszelkich dzieł czy regulacje prawa autorskiego właściwe dla zamawiania utworów. Mając na uwadze to, że zamawiane oprogramowanie będzie elementem dzieła w postaci wdrożenia oprogramowania, a także stanowić będzie utwór prawno-autorski, warto przytoczyć obie, dosyć zbliżone regulacje w tym zakresie.

Zgodnie z art. 55 prawa autorskiego odstąpienie przed odbiorem utworu jest możliwe w przypadku wystąpienia usterek, pod warunkiem wcześniejszego wyznaczenia twórcy odpowiedniego terminu na ich usunięcie i jego upływu. W razie braku odmiennych postanowień umownych powyższe uprawnienie przysługuje zamawiającemu jedynie do chwili przyjęcia utworu, a więc dokonania jego odbioru, z którą to chwilą wygasa. Niezależnie od powyższego, jeśli dostarczone oprogramowanie będące utworem ma wady prawne, to zgodnie z art. 55 ust. 2 prawa autorskiego zamawiający w każdym czasie może od umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej z tego tytułu szkody.

Również przepisy kodeksu cywilnego uzależniają możliwość odstąpienia od umowy o dzieło w przypadku wykonywania dzieła w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową od wezwania wykonawcy do jej prawidłowej realizacji i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmianę sposobu wykonywania umowy. Dopiero brak takiej zmiany w wyznaczonym przez zamawiającego terminie upoważnia go do odstąpienia od umowy z powodu nieusuniętych wad. Aby nie pojawiły się wątpliwości, co uznawane będzie za wadliwe lub sprzeczne z umową, tzn. co będzie traktowane jako „wada oprogramowania” uprawniająca zamawiającego do odstąpienia, jak również jaki termin strony uznają za „odpowiedni”, warto dookreślić dopuszczalne przesłanki, a także procedurę, która musi zostać przeprowadzona, aby z takiego uprawnienia skorzystać.