Informacje pod ochroną prawa

W Polsce obowiązuje wiele różnorodnych przepisów zawierających wymagania w zakresie bezpieczeństwa korzystania z systemów teleinformatycznych oraz ochrony informacji, w tym zasady przechowywania, przetwarzania i dostępu do danych. Przedstawiamy najważniejsze.

Cyberbezpieczeństwo

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (obejmuje podmioty będące operatorami usług kluczowych lub dostawcami usług cyfrowych)

Ochrona danych osobowych

RODO, czyli unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zmienia 162 krajowe akty prawne pod kątem dostosowania do wymogów RODO)

Regulacje dziedzinowe

Działalność gospodarcza

Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Finanse i księgowość

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

Ochrona informacji

Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Podatki

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Ubezpieczenie społeczne

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Usługi elektroniczne

Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Unijne rozporządzenie Midas (Electronic Identification and Trust Services Regulation)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE

Unijna dyrektywa PSD2 (Payment Services Directive 2)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z  25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego

Zatrudnienie
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy