Regulacje sektorowe i branżowe

Edukacja
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Finanse

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Ustawa z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Opieka zdrowotna

Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Telekomunikacja

Ustawa z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Sektor publiczny

Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

W trakcie przygotowania

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Unijne rozporządzenie e-Privacy