Cyfryzacja w sektorze publicznym nabiera tempa, czego dowodzi choćby fakt, że już co trzeci urząd w Polsce świadczy e-usługi. Dlatego niezwykle istotne są spodziewane zmiany dotyczące przetargów publicznych. Wymusza je nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego, która nakazuje urzędom całkowite zinformatyzowanie procesu udzielania zamówień publicznych, łącznie z samym składaniem ofert przez wykonawców. Ostateczny termin implementacji dyrektywy wyznaczono na 18 kwietnia 2016 r., a wdrożenie w pełni elektronicznej komunikacji w procesie udzielania zamówień na 18 października 2018 r. Oznacza to, że w ciągu dwóch–trzech lat zamawiający muszą opracować i wdrożyć nowy system e-zamówień.

W wielu krajach Unii Europejskiej takie platformy już działają. Co ciekawe, np. we Francji obowiązuje przepis, zgodnie z którym zamawiający musi dopuścić do konkursu ofertę złożoną tylko w formie elektronicznej. W przypadku zamówień na usługi informatyczne i sprzęt IT istnieje wręcz obowiązek przekazywania wszystkich dokumentów w formie elektronicznej, pod rygorem odrzucenia oferty.

 

Brak wiedzy głównym problemem

Jednym z najważniejszych wyzwań na linii zamawiający-oferent jest duża dysproporcja w posiadanej wiedzy. Zamawiający często mają niewystarczające informacje i doświadczenie w zakresie technicznym. Jest to naturalny stan rzeczy i wynika z celów, wyznaczonych poszczególnym urzędom. Do obowiązków placówek administracji publicznej nie należy bowiem podążanie za najnowszymi trendami w teleinformatyce. To zadanie powinno być powierzone profesjonalistom w tej dziedzinie.

Przetargowa Unia

Unia Europejska zajmuje się kwestią zamówień publicznych dość aktywnie. W kwietniu ub.r. weszły w życie nowe dyrektywy w tym zakresie (polski rząd ma dwa lata na wprowadzenie zmian). Przede wszystkim chodzi o uproszczenie procedur, większą przejrzystość i zwiększenie elastyczności w procesie zamówień publicznych. Instytucje i urzędy powinny wdrożyć systemy e-zamówień (najpóźniej do 18 października 2018 r.), które mają usprawnić i przyspieszyć przetargi. Nowe przepisy mają również zapewnić łatwiejszy dostęp do przetargów firmom z sektora MSP dzięki możliwości dzielenia dużych zamówień na części. Ograniczone zostaną takie wymogi, jak np. wielkość rocznego obrotu.

Równocześnie w Komisji Europejskiej prowadzone są działania, które mają umożliwić administracji publicznej korzystanie z chmury obliczeniowej. W ramach inicjatywy European Cloud Partnership opracowywane są niezbędne procedury i normy. Na razie zakończono prace nad wytycznymi w zakresie SLA usług chmurowych. Pierwsze, pilotażowe projekty chmurowe mają pojawić się z końcem 2015 r.