XXIII Forum Teleinformatyki:
„Infrastruktura informacyjna państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”

Nowoczesne państwo, aby skutecznie planować i realizować procesy modernizacyjne, musi sięgać po nowe metody, narzędzia i usługi, także te tworzone poza administracją publiczną. Praktyczne problemy efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem otwarcia się administracji publicznej na współdziałanie z zewnętrznymi dostawcami zasobów i usług będą wspólnym mianownikiem prezentacji programowych tegorocznego Forum.

Dwudniowe obrady to: 7 sesji tematycznych, nocny panel ekspercki i zamykający Forum, kocioł dyskusyjny.

Forum adresowane jest do środowisk najbardziej zainteresowanych i zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa. W ubiegłym roku w Forum uczestniczyło 479 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, przemysłu teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych i największych imprez w branży teleinformatycznej. Od 23 lat Forum porusza najbardziej aktualne tematy związane z wykorzystaniem szeroko pojętej teleinformatyki w zarządzaniu państwem, w tym świadczenie usług dla obywateli przez administrację publiczną.

Nowością tegorocznego Forum jest powołanie Komitetu Honorowego Forum, który tworzą: Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT i Przewodniczący Rady Programowej Forum.

Honorowymi Patronami XXIII Forum są: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski i prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Honorowy Patronat nad sesją dedykowaną Administracji terenowej objęli: Bohdan Paszkowski (Wojewoda Podlaski), Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego), Grażyna Kierznowska (p.o. Głównego Geodety Kraju), Sławomir Mazurek (Dyrektor PIG-PIB).

Patronem sesji ubezpieczeniowej jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Honorowymi Patronami Sesji „Forum Młodych Mistrzów” są: Narodowy Bank Polski i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. NBP wspiera tę sesję z funduszu programu edukacji ekonomicznej.

Forum otworzą wykłady pani Anny Streżyńskiej – Minister Cyfryzacji oraz pana Włodzimierza Marcińskiego – nowo wybranego Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego wygłoszone w sesji „JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY INFORMACYJNEJ A EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA”, wskazującej kierunki, potrzeby i zagrożenia.

Druga sesja pt. „INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA – STAN, WYZWANIA, PERSPEKTYWY KLUCZOWYCH PROJEKTÓW” tradycyjnie poświęcona jest omówieniu kluczowych dla funkcjonowania państwa projektów informatycznych realizowanych przez administrację rządową.

Trzecia sesja „INFORMACYJNE SYSTEMY UBEZPIECZENIOWE: USŁUGI, ARCHITEKTURA, BEZPIECZEŃSTWO UBEZPIECZENIOWYCH BAZ DANYCH” będzie koncentrować się na zagadnieniach związanych z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz wielowątkowych aspektach funkcjonalnych i architektonicznych systemu ubezpieczeniowych baz danych. 

Sesja czwarta „WSPÓLNA INFRASTRUKTURA PAŃSTWA – ARCHITEKTURA, BEZPIECZEŃSTWO, TECHNOLOGIE” będzie ważnym głosem, dotyczącym kierunków i sposobów rozwoju infrastruktury informacyjnej państwa w świetle e Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022.

Pierwszy dzień Forum zakończy tradycyjnie „Noc architektów”, czyli prowadzona w warunkach klubowych pogłębiona dyskusja na temat kolejnego fenomenu ostatnich lat, czyli technologii „Łańcucha bloków – blockchain”.

W drugim dniu Forum odbędą się trzy sesje równoległe: FORUM MŁODYCH MISTRZÓW – „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa – cyfrowa modernizacja Polski”, FORUM NOWYCH IDEI – „Usługi w chmurze, Łańcuchy bloków, Zarządzanie bezpieczeństwem” i FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI TERENOWEJ – „Złote usługi i dobre praktyki do wzięcia”.

Zwieńczeniem programu Forum będzie tradycyjnie Kocioł Dyskusyjny „TRANSFORMACJA INFRASTRUKTURY INFORMACYJNEJ PAŃSTWA – MIĘDZY MONOPOLEM PAŃSTWA A MONOPOLEM DOSTAWCY”.

Na Forum, już po raz kolejny zostaną wręczone Nagroda im. Marka Cara i tytuł „Złotego Herolda”, przyznawane za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Lista laureatów z poprzednich lat: www.forumti.pl

Wszyscy Uczestnicy Forum, oprócz materiałów konferencyjnych, otrzymają certyfikat potwierdzający merytoryczny udział w konferencji.

Patronami medialnymi są: Bankier.pl, Computerworld, serwis CyberDefence24, ITWIZ.pl, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA i Serwis Administracyjno-Samorządowy.

Organizatorami Forum są: BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.