W połowie marca bieżącego roku Senat przyjął sejmową wersję nowelizacji prawa zamówień publicznych. 13 kwietnia br. ustawę podpisał prezydent RP i 26 kwietnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

 

Główną zmianą jest dodanie w art. 24 w ust. 1 punktu 1a. Dzięki niemu zamawiający ma prawo wykluczyć firmę, z którą zerwał umowę o realizację zamówienia publicznego, z innych organizowanych przez siebie przetargów na okres trzech lat. Zerwanie umowy musi nastąpić z winy wykonawcy, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosić co najmniej 5 proc. wartości umowy. Do orzeczenia winy nie będzie potrzebny wyrok sądu (zgodnie z wcześniejszymi przepisami był konieczny). Podsumowując: firma, która zdaniem ogłaszającego przetarg nierzetelnie wykonywała zadania przewidziane w kontrakcie, nie tylko zapłaci kary umowne, ale straci aktualne i przyszłe zamówienia. Wykonawca może odwołać się od decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej, która ma 15 dni na rozpatrzenie sprawy. Na ten czas przetarg zostanie zamrożony.

Odsiew nierzetelnych

Zmiany w prawie mają umożliwić jak najszybsze odsunięcie firm, które okazały się nierzetelne, od realizacji kontraktów przetargowych. Na wyrok sądu w spornych sprawach czeka się zbyt długo. A zdaniem autorów zmian naruszenie umowy przez wykonawcę zamówienia publicznego skutkuje licznymi utrudnieniami dla zamawiającego, m.in. niezrealizowaniem zadania publicznego w terminie, niebezpieczeństwem utraty środków finansowych, koniecznością zabezpieczenia inwestycji w okresie przejściowym do wyboru kolejnego wykonawcy oraz ponownego przeprowadzenia przetargu. Zleceniobiorcy są zapewne w wielu przypadkach winni poważnych uchybień, ale nowelizacja stwarza niebezpieczeństwo, że z przetargów eliminowani będą wykonawcy, którzy w rzeczywistości nie wyrządzili zamawiającemu szkody na tyle dużej, żeby karać ich zerwaniem kontraktu (oprócz już stosowanych kar umownych).

Totalny dyktat urzędnika?

PKPP Lewiatan uważa, że taka nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Duża liczba postępowań sądowych przeciw zamawiającym dobitnie świadczy o tym, że problemy na linii zamawiający – wykonawca pojawiają się często. Nowy przepis jeszcze bardziej zakłóca równowagę stron umowy o zamówienia publiczne. Doprowadza do tego, że zamawiający staje się sędzią we własnej sprawie. Będzie miał prawo arbitralnego wykluczenia wykonawcy, nawet gdy zrealizuje on prawidłowo 95 proc. umowy. W takich warunkach nie jest możliwe oszacowanie przez przedsiębiorcę ryzyka.

Znowelizowana ustawa nie wpłynie też na poprawę jakości przygotowywania przetargów, bo za ewentualne błędy zawsze, zdaniem Lewiatana, będzie można obciążyć wykonawcę.

Argumentami podobnymi do używanych przez Lewiatana posługuje się Business Centre Club. W swym stanowisku dodaje, że obowiązujące przed nowelizacją przepisy pozwalały skutecznie wyegzekwować warunki zawartego kontraktu. Wykonawca, który ich nie spełniał, narażał się na ustalone przez zamawiającego wysokie kary finansowe.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – natomiast podnoszą kwestię możliwej niezgodności nowego przepisu z konstytucją, gdyż dyskryminuje on0 wykonawców. Członkowie wspomnianej organizacji przewidują, że w wyniku zmian regulacji prawnych zwiększy się cena ofert wykonawców, którzy będą musieli wkalkulować w nie grożące im ryzyko.

Rozmijamy się z prawem Unii EUropejskiej?

Krytycy wprowadzonych przepisów zwracają uwagę na niezgodność nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych z regulacjami unijnymi. Artykuł 45 ust. 2 lit. d dyrektywy 2004/18/WE mówi, że wykonawca może być wykluczony, jeżeli popełnił poważne wykroczenie zawodowe, które instytucja zamawiająca udowodniła mu dowolnymi środkami.

Według przeciwników nowelizacji nie wszystko, co wykonawca zrobi źle, może być kwalifikowane jako poważne wykroczenia zawodowe i czyn naganny. Uważają, że ustawa pogłębia i tak już niezwykły rygoryzm istniejący przy realizacji zamówień publicznych i sprawia, że ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej staje się jeszcze większe. W wyniku nowelizacji, a tym samym możliwości zastrzegania przez zamawiających prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu, przedsiębiorstwa będą zdane na ich łaskę. To z kolei stwarza warunki do rozwoju korupcji.

Ustawa opublikowana

26 kwietnia 2011 r. w Dzienniku Ustaw nr 87, pod pozycją 484 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotycząca rozszerzenia przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelizacja weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 11 maja 2011 r.

Liczba zamówień publicznych rośnie

„Puls Biznesu” informuje, że liczba zamówień publicznych w Polsce w zeszłym roku zwiększyła się o 16,6 proc., do 190 tys. Wartość ogłoszeń w samym Biuletynie Zamówień Publicznych wzrosła o 3 mld zł (do 57,2 mld zł). Był to głównie efekt wykorzystania funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.