CRN Odpowiedzialność za rozwój infrastruktury teleinformatycznej w UKSW została rozdzielona między dwa ośrodki. Kierowane przez Pana Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii (CNT) zajmuje się tworzeniem środowiska cyfrowego dla realizacji projektów badawczo-naukowych, a za bieżącą obsługę informatyczną i usługi ICT dla uniwersytetu odpowiada Centrum Systemów Informacyjnych. Jaki jest cel wprowadzenia takiego podziału?

Marek Niezgódka Cyfryzacja jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju UKSW. Realizacji tego celu służy m.in. projekt budowy Kampusu Technologii Cyfrowych w Dziekanowie Leśnym. Będzie on częścią Centrum CNT. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się nie tylko techniki informatyczne, ale też rozwiązania służące przetwarzaniu danych lub bazujące na danych. Podstawą naszego funkcjonowania jest interdyscyplinarność. W kontekście najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych i gospodarczych ograniczanie się do mówienia o samym ICT jest już dzisiaj anachroniczne. Naszym zadaniem jest stworzenie warunków do rozwoju cyfrowej nauki, która na bazie wykorzystania danych będzie integrowała różne obszary nauki i gospodarki.

Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Budujemy cyfrową infrastrukturę badawczą, którą będzie można wykorzystywać w całym naszym uniwersytecie, ale nie tylko w nim. Będzie służyła prowadzeniu badań łączących różne dziedziny i obszary. Częścią Centrum CNT jest utworzone przed kilku laty Centrum Technik Informacyjnych Nauk Humanistycznych i Społecznych. Dostarcza ono rozwiązań wykorzystywanych m.in. przez zespoły zajmujące się pracami archeologicznymi oraz dokumentowaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego. Archeologia cyfrowa jest mocno wspomagana przez druk 3D, skanowanie laserowe czy akwizycję danych przy użyciu dronów.

Co macie w planach na najbliższą przyszłość?

Dalej będziemy realizować program rozwoju infrastruktury badawczej i związanych z nią przedsięwzięć o charakterze badawczo-rozwojowym oraz wdrożeniowym. Zadaniem pierwszoplanowym jest budowa Kampusu Technologii Cyfrowych. Jesteśmy właśnie w trakcie prowadzenia przetargów. Działamy w konsorcjum naukowym z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji PIB (OPI) oraz Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej (WIML). Kampus będzie miał wyjątkowy charakter – wszystkie projekty będą realizowane wspólnie z firmami z sektora gospodarki cyfrowej. Będą kofinansowane przez partnerów gospodarczych oraz z funduszy krajowych i europejskich. Obecnie mamy na inwestycje ponad 80 mln zł z funduszy unijnych.

Z jakimi firmami będziecie współpracować?

27 czerwca tego roku podpisaliśmy umowy o partnerstwie strategicznym z KGHM-em oraz PGE.

Dlaczego akurat te przedsiębiorstwa? To nie są firmy z branży IT…

Niebawem będziemy mieli do czynienia z rewolucją w obrębie sieci fizycznych, w tym sieci energetycznych. Jak internet zmienił rzeczywistość, bo pozwolił użytkownikowi stać się wytwórcą treści, zdemokratyzował dostęp do ogromnych zasobów wiedzy, tak obecnie metody generacji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) stwarzają możliwość stania się producentem przez użytkownika energii, prosumenta. To oznacza zmianę paradygmatu funkcjonowania systemu energetycznego ze skrajnie scentralizowanego na rozproszony. Dotyczy to też powiązania energetyki z problemami ochrony środowiska, czystości powietrza, gospodarki odpadami, która może pomóc w magazynowaniu energii. Pojawią się w związku z tym ogromne wyzwania dotyczące przetwarzania olbrzymich ilości danych, również w czasie rzeczywistym, bo sterowanie siecią energetyczną musi się odbywać w sposób ciągły. Tu nie ma jeszcze gotowych uniwersalnych rozwiązań. Trzeba tworzyć nowe, rozproszone struktury przetwarzania danych, ich integracji, analizy, modelowania, bo inaczej nie wystarczy nawet sieć 5G. Tworzymy wspólnie z PGE ośrodek badawczo-rozwojowy z myślą o tej dziedzinie. W Centrum będziemy w szczególności zajmować się rozwojem i wykorzystaniem inteligentnych algorytmów przetwarzania i analizy danych. Naszym celem będzie tworzenie algorytmicznych struktur modelowania, wspomagających wszystkie fazy procesów decyzyjnych dotyczących funkcjonowania sieci inteligentnych. W ramach współpracy z PGE tworzone rozwiązania będą mogły zostać wdrożone w rzeczywistych warunkach operacyjnych.