CRN Teoretycznie przed takimi sytuacjami powinno bronić zamawiającego prawo…

Wanda Buk Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego szereg ograniczeń. Nie pozwala elastycznie reagować na to, co się dzieje w świecie technologii, gdzie zmiany następują często i szybko. Przepisy mocno ograniczają wprowadzanie zmian w trakcie realizacji zamówienia. Rozwiązaniem mogłoby być w tej sytuacji agile’owe podejście do prowadzenia projektów, ale administracja publiczna nie potrafi jeszcze stosować tej metodyki przy ograniczeniach wynikających z PZP. Ciągle jeszcze słyszę głosy, że agile jest przy PZP niemożliwy, co jest nieprawdą. Prawdą jest, że jest trudny.

 

CRN Czy w obu osiach priorytetowych wydawanie unijnych środków idzie jednakowo ciężko?

Wanda Buk Nie, jak widać po liczbach, o których wcześniej wspomniałam, łatwiej nam idzie realizacja projektów w osi pierwszej, czyli w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej. Gorzej jest z wydawaniem funduszy na usługi z zakresu e-administracji.

 

CRN Dlaczego tak się dzieje?

Wanda Buk Środki z pierwszej osi są przeznaczone bezpośrednio dla firm, z drugiej – dla instytucji publicznych i urzędów. Rynek lepiej sobie radzi z realizacją projektów zgłoszonych i zaakceptowanych do dofinansowania. Dlatego też zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przesunięcie części środków do pierwszej osi. To pozwoli nam zachować środki, zamiast zwracać je do budżetu Unii Europejskiej.

 

CRN Pojawiły się pomysły na usprawnienie wydatkowania unijnych funduszy. Na czym one polegają?

Wanda Buk Zmieniliśmy podejście do sposobu definiowania celów, które chcemy osiągnąć. Zamiast finansować duże, rozbudowane projekty, będziemy wspierać przede wszystkim małe, konkretne inicjatywy. Uważamy, że posuwając się do przodu małymi krokami, po kawałku, będziemy skuteczniejsi, niż rzucając się od razu na wielkie, ogarniające całość rozwiązania. W ramach tzw. szybkiej ścieżki będziemy przyjmować wnioski o dofinansowanie małych projektów, do 5 mln zł. Nabór będzie się odbywał w sposób ciągły. Dzięki temu instytucje i urzędy będą mogły łatwiej uzyskać finansowanie.

 

CRN Jakie kryteria muszą być spełnione, żeby wniosek został zaakceptowany?

Wanda Buk Nie będzie żadnych rozbudowanych kryteriów. Poza tym jest jedna ważna rzecz – przyznanych środków nie będzie można wykorzystać na wynagrodzenia zespołów projektowych. Chcemy zmobilizować instytucje do zapewnienia również własnych środków na realizację projektów. Poza tym o dofinansowanie będzie można się ubiegać dopiero wtedy, gdy już zostało ogłoszone postępowanie o zamówienie publiczne. Wsparcie ze strony funduszy unijnych będzie rodzajem refinansowania podejmowanych przez administrację działań. Do ubiegania się o pomoc nie będzie potrzebna żadna rozbudowana dokumentacja, nie trzeba będzie robić specjalnych studiów wykonalności – wystarczy dokumentacja ogłoszonego zamówienia publicznego.

 

CRN Kiedy ruszą nabory w ramach szybkiej ścieżki?

Wanda Buk Przyjmowanie wniosków rozpoczniemy jesienią, na przełomie września i października. Zrobiliśmy już analizę popytu na tego typu rozwiązanie. 42 instytucje publiczne – na 68 zapytanych przez nas podmiotów – wyraziły zainteresowanie i zadeklarowały chęć ubiegania się o środki w ramach szybkiej ścieżki. Na razie przeznaczyliśmy na ten cel 100 mln złotych. W zależności od zainteresowania potencjalnych beneficjentów będziemy elastycznie reagować – zarówno jeśli chodzi o pulę dostępnych środków, jak i górny limit dofinansowania zgłaszanych projektów. Jeżeli się okaże, że jest taka potrzeba, to dokonamy korekty pierwotnych założeń.

 

CRN Jakich efektów rynkowych można spodziewać się po realizacji tego programu?

Wanda Buk Po pierwszych naborach, w latach 2015–2016, rynek spodziewał się dużych zamówień w związku z tym, że dofinansowanie dostały duże projekty. Przetargi na ich realizację długo jednak nie były ogłaszane i branża IT boleśnie to odczuła. Teraz rynek będzie wiedział, czego się może spodziewać, bo dofinansowanie będzie przyznawane dopiero po ogłoszeniu postępowania przetargowego na dany projekt. Poza tym małe projekty mogą się przyczynić do aktywizacji małych i średnich firm z branży IT. Takie przedsiębiorstwa mogą być zdolne do ich realizacji. To nie będą już projekty za 150 mln złotych, do wykonania których trzeba dysponować odpowiednimi zasobami ludzkimi i mieć wystarczająco duże fundusze.